دسته: شبکه

ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی (Wi-Fi 6) ﺑﺪاﻧﯿﺪ

ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی (Wi-Fi 6) ﺑﺪاﻧﯿﺪ

ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش اﺗﺤﺎدﯾﻪ واىﻓﺎى ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﺿﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮى از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﺑﻰﺳﯿﻢ  به نام Wi-Fi 6 ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﻨﺎورى ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ…

آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

آﯾﻨﺪه‌ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ، به وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎى ﻫﻤﺮاه، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از آن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز در آﻏﺎز راه ﻫﺴﺘﯿﻢ. در…

خداحافظی مراکز داده با رک های سنتی

خداحافظی مراکز داده با رک های سنتی

  در این مقاله از بلاگ برقچی قصد داریم درباره‌ی خداحافظی مراکز داده با رک های سنتی صحبت کنیم. اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ ﻃﺮاﺣﻰ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﺳــﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ…

تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

ﺗﺎﺛﯿﺮات و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى نسل ششم اینترنت 6G ﺟﻬﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ورود ﺳﺮاﺳﺮى ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﺑﻰﺳﯿﻢ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ (5G)  است و همه می‌خواهند تاثیر آن بر اﻗﺼﺎد و دﻧﯿﺎى روزﻣﺮه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ…

انجمن صنعت مخابرات (TIA)

انجمن صنعت مخابرات (TIA (Telecommunications Industry Association

انجمن صنعت مخابرات (TIA (Telecommunications Industry Association انجمن صنعت مخابرات (TIA) به منظور ایجاد استانداردهای داوطلبانه و اخلاقی صنعتی، برای طیف وسیعی از محصولات «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (TCI) با موسسه‌ی استانداردهای ملی آمریکا (ANSI)…

1 3 4 5