دسته: شبکه

پروژه ملی «ابر ایران» رونمایی شد

پروژه ملی «ابر ایران» رونمایی شد

خدمات ابری یا Cloud services مجموعه‌ای از سرویس‌ها بر اساس معماری پردازش ابری است که بر بستر اینترنت ارائه می‌شود. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در پروژه ملی «ابر ایران» آورده دولت ۵٠٠ میلیارد تومان است…

افزایش پنج هزار و ۲۰۰ درصدی پهنای باند اینترنت بین‌الملل

افزایش 5200 درصدی پهنای باند اینترنت بین‌الملل

اکثر مردم پهنای باند را مترادف با سرعت اینترنت می‌دانند، هرچه پهنای باند بیشتر باشد، سرعت اینترنت نیز، بیشتر است. یکی از عوامل تاثیر‌گذار در سرعت انتقال اطلاعات و سرعت لود شدن سایت‌ها در اینترنت،…

فناوری POE

قابلیت فناوری POE با قدرت 100 وات

همان‌طور که تمرکز بر روی ساختمان‌های دیجیتال در حال افزایش است، فناوری «انتقال توان الکتریکی با استفاده از اترنت» (POE) در مرکز توجه قرار گرفته است. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی قابلیت…

آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

آﯾﻨﺪه‌ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ، به وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎى ﻫﻤﺮاه، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از آن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز در آﻏﺎز راه ﻫﺴﺘﯿﻢ. در…

خداحافظی مراکز داده با رک های سنتی

خداحافظی مراکز داده با رک های سنتی

  در این مقاله از بلاگ برقچی قصد داریم درباره‌ی خداحافظی مراکز داده با رک های سنتی صحبت کنیم. اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ ﻃﺮاﺣﻰ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﺳــﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ…

تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

ﺗﺎﺛﯿﺮات و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى نسل ششم اینترنت 6G ﺟﻬﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ورود ﺳﺮاﺳﺮى ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﺑﻰﺳﯿﻢ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ (5G)  است و همه می‌خواهند تاثیر آن بر اﻗﺼﺎد و دﻧﯿﺎى روزﻣﺮه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ…

انجمن صنعت مخابرات (TIA)

انجمن صنعت مخابرات (TIA (Telecommunications Industry Association

انجمن صنعت مخابرات (TIA (Telecommunications Industry Association انجمن صنعت مخابرات (TIA) به منظور ایجاد استانداردهای داوطلبانه و اخلاقی صنعتی، برای طیف وسیعی از محصولات «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (TCI) با موسسه‌ی استانداردهای ملی آمریکا (ANSI)…

1 3 4 5