استاندارد TIA چیست؟

استاندارد TIA چیست؟

در این مقاله قصد داریم به شما بگوییم که استاندارد TIA چیست؟ و کارکرد آن برای محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و قانون H.R. 5161; 113thبه چه صورت است. همچنین با مخفف استاندارد TIA و…

مدرک-دیجیتال-مارکتینگ

پنج مدرک دیجیتال مارکتینگ معتبر

درست است که داشتن مدرک دیجیتال مارکتینگ تنها لازمه وارد شدن به دنیای کار نیست ولی نداشتن آن نیز یک نقص در این حوزه شغلی است. ما کارشناسان برقچی در این مقاله به بررسی پنج…

معرفی شرکت آسیاتک

معرفی شرکت آسیاتک(معرفی سرویس ها و تعرفه ها)

معرفی شرکت آسیاتک و بررسی کامل فعالیت ها و خدمات در این مقاله قصد داریم به معرفی شرکت آسیاتک که یک شرکت معروف در زمینه ارائه خدمات اینترنتی می‌باشد بپردازیم. شرکت خدمات اینترنتی آسیاتک فعالیت…

ضد‌عفونی تجهیزات الکترونیکی

نحوه ضدعفونی کردن تجهیزات الکترونیکی

نحوه ضد‌عفونی تجهیزات الکترونیکی در این روز‌های گسترش روزافزون بیماری، ضد‌عفونی تجهیزات الکترونیکی نظیر گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و غیره، نقشی بسیار حیاتی را در بحث پیشگیری از ابتلا به بیماری، ایفا می‌کند. ‌برقچی ‌در این…

فناوری POE

قابلیت فناوری POE با قدرت 100 وات

همان‌طور که تمرکز بر روی ساختمان‌های دیجیتال در حال افزایش است، فناوری «انتقال توان الکتریکی با استفاده از اترنت» (POE) در مرکز توجه قرار گرفته است. ما در این مقاله قصد داریم به بررسی قابلیت…

ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی (Wi-Fi 6) ﺑﺪاﻧﯿﺪ

ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی (Wi-Fi 6) ﺑﺪاﻧﯿﺪ

ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش اﺗﺤﺎدﯾﻪ واىﻓﺎى ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﺿﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮى از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﺑﻰﺳﯿﻢ  به نام Wi-Fi 6 ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﻨﺎورى ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ…

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻨﺮ ﻇﺮﯾﻒ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﻣﺮوزى ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮى ﻓﻨﺎورىﻫﺎ و تجهیزات شبکه ﻧﻮﯾﻦ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ و ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻣﺎﺷﯿﻦ…

آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

آﯾﻨﺪه‌ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ، به وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎى ﻫﻤﺮاه، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از آن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز در آﻏﺎز راه ﻫﺴﺘﯿﻢ. در…

خداحافظی مراکز داده با رک های سنتی

خداحافظی مراکز داده با رک های سنتی

  در این مقاله از بلاگ برقچی قصد داریم درباره‌ی خداحافظی مراکز داده با رک های سنتی صحبت کنیم. اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ ﻃﺮاﺣﻰ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﺳــﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ…

تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

ﺗﺎﺛﯿﺮات و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى نسل ششم اینترنت 6G ﺟﻬﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ورود ﺳﺮاﺳﺮى ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﺑﻰﺳﯿﻢ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ (5G)  است و همه می‌خواهند تاثیر آن بر اﻗﺼﺎد و دﻧﯿﺎى روزﻣﺮه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ…