۴ مهر, ۱۳۹۹
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ...

0
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻰ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻨﺮ ﻇﺮﯾﻒ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ در ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى اﻣﺮوزى ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮى ﻓﻨﺎورىﻫﺎ و...
آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

0
آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ، ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎى ﻫﻤﺮاه، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده...
خداحافظی مراکز داده با رک های سنتی

خداحافظی مراکز داده با رک های سنتی

0
خداحافظی مراکز داده با رک های سنتی اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ ﻃﺮاﺣﻰ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﺳــﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﻫﻤﻪ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد...
تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

0
ﺗﺎﺛﯿﺮات و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى نسل ششم اینترنت 6G ﺟﻬﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ورود ﺳﺮاﺳﺮى ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺳﯿﻢ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ (5G)  است و همه...
انجمن صنعت مخابرات (TIA)

انجمن صنعت مخابرات (TIA (Telecommunications Industry Association

0
انجمن صنعت مخابرات (TIA (Telecommunications Industry Association انجمن صنعت مخابرات (TIA) به منظور ایجاد استانداردهای داوطلبانه و اخلاقی صنعتی، برای طیف وسیعی از محصولات «فناوری...

آخرین مطالب

شبکه محلی LAN

شبکه محلی LAN چیست

تنظیم مودم روتر

نحوه تنظیم مودم روتر

تست فلوک چیست؟