راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها

راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب UPS ﺧﻮب ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﺮاﮐﺰ داده

مراکز داده ﺑﺮاى آنﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﻰ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژى ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ (UPS) ﺳــﺮﻧﺎم Uninterruptible power supply ﺟﺰء اﺻﻠﻰﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ اﻧﺘﺨﺎب اول ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا دردﺳﺮﻫﺎى ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزى آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﺣﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد، اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ UPS درﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﻰ ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ ﻧﯿﺎز دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮﮐﺰ داده ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﻰ از UPSﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. کارشناسان برقچی در این مقاله به راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها می‌پردازیم.

ﺗﻨﻮع ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه ﺗﺎ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺳــﺮدرﮔﻢ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﺑﺴــﯿﺎرى از ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ دﻧﯿﺎى ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺑﻪ دو ﻣــﺪل آﻣﺎده ﺑﻪﮐﺎر و آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺷــﻮد، در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎى UPS دﯾﮕﺮى ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺑﺮاى آنﮐﻪ دﯾﺪ روﺷﻨﻰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎى UPS و ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژىﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﻻزم اﺳﺖ درﺑﺎره ﻣﻌﻤﺎرى و ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ UPSﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪلﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از UPS را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ دارﻧﺪ، اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎى ﺑﺴﯿﺎرى ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارد. در اﯾــﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎى راﯾﺞ در ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژىﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎى UPS ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى آنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﻰ اوﻟﯿﻪ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﻰ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژى ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪاى ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺮاى ﻣﺮﮐﺰ داده ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.


برای مطالعه‌‌ی بیشتر: چیست و چگونه مراکز داده با بار کاری حجیم را متحول می‌کند Optane


فهرست:

اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ

روشﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮاى ﻃﺮاﺣﻰ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﻨﺒــﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ وﺟــﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐــﺪام وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﺧﺎص ﺧــﻮد را دارﻧﺪ. راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎى ﻃﺮاﺣﻰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
آﻣﺎده ﺑﻪﮐﺎر (Standby)، واﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ (Line interactive)، آﻣــﺎده ﺑﻪﮐﺎر-ﻓﺮو (Standby-ferro)، ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ آﻧﻼﯾــﻦ (Double conversation on-line)، ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻟﺘﺎى آﻧﻼﯾﻦ (Delta conversation on-line).

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ آﻣﺎده ﺑﻪﮐﺎر (Standby UPS)

اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮاى ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎى دﺳﮑﺘﺎﭘﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد. ﻧﻤﻮدار ﮐﺎرﮐﺮدى اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل ورودى ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب (AC) ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺷــﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻰ اﻧﺮژى (ﻣﺴــﯿﺮ ﺧﻂ ﻣﻤﺘﺪ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ. ﻫﺮ زﻣــﺎن ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻰ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژى ﻗﻄﻊ ﺷﻮد، ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮى/ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺳﺖ ﺳــﻮﺋﯿﭻ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد، ﺳﻮﺋﯿﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺎﺗﺮى/ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه (ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ) ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮق ﻗﻄﻊ ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ آﻣﺎده ﺑــﻪﮐﺎر ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺑﻬﺮه‌ورى ﺧﻮب، اﻧﺪازه ﮐﻮﭼــﮏ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ از ﻣﺰاﯾﺎى اﺻﻠــﻰ اﯾﻦ ﻣﺪل UPSﻫﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﻣﺪار ﻣﻮﺟﻰ ﻣﻰﺗﻮان از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎى ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻮﯾﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﻊﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﯾﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها
راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ (line interactive UPS)

اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ (UPS) ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاى ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ، ﮐﺴــﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺖ وب اراﺋﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮورﻫﺎى ادارى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷــﻮد. در UPSﻫﺎى آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ، ﻣﺒﺪل/ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺗﺮى ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻰ UPS ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. ﻋﻤﻠﮑﺮد USBﻫﺎى ﻓﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدى ﮐﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ ورودى وﺻﻞ اﺳﺖ و اﻧﺮژى را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮى در وﺿﻌﯿﺖ ﺷــﺎرژ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺮدن ﺟﺮﯾﺎن، ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب را ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺑﺮق را در ﺑﺎﺗﺮى ذﺧﯿﺮه ﻣﻰﮐﻨﺪ. زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮق ورودى ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷــﻮد، ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد و ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺮژى را از ﺑﺎﺗﺮى ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺧﺮوﺟــﻰ UPS ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺪل UPSﻫﺎ روﺷــﻦ ﺑﻮدن داﺋﻤﻰ ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه و اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻰ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﺿﺎﻓــﻰ اراﺋﻪ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎى ﺳﻮئیچ ﻣﻰﺷــﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺳــﺎن ﻟﺤﻈﻪاى ﮐﻤﺘﺮى در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ UPSﻫــﺎى آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر دارد.

در ﯾﻮﭘﻰاسﻫﺎى آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرى ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻧﻮﺳــﺎﻧﻰ در وﻟﺘﺎژ ورودى رخ داد، ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻰﺷﻮد، آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﻰ ﻓﻮق ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﺮق در ﻋﻤﻞ ﻗﻄﻊ ﺷــﻮد، UPS ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺗﺮى، ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﻣﺎداﻣﻰ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎﺗﺮى ﺗﻤﺎم ﺷــﻮد، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

راﻫﮑﺎر ﻓﻮق ﻣﺰﯾﺖ ﻣﻬﻤﻰ دارد ﮐﻪ ﺟﻠﻮى ﺷﻮكﻫﺎى ﻧﺎﮔﻬﺎﻧــﻰ ﺑﻪ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﻣﻰﮔﯿﺮد، اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﯿــﺐ ﺑﺰرﮔﻰ دارد ﮐﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎﺗﺮى را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮىﻫﺎ را ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻰ ﻃﺮاﺣﻰ ﮐﺮد ﮐﻪ حتی اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﻰ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ، ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮق را از ورودى ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺧﺮاﺑﻰﻫﺎى ﺗﮏ ﻧﻘﻄﻪاى را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دو ﻣﺴــﯿﺮ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺑﺮاى ﺑﺮق ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨــﺪ.

راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ، اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ، ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﮐﻢ و ﻗﺎﺑﻠﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺼﺤﯿﺢ وﺿﻌﯿﺖ در وﻟﺘﺎژﻫﺎى ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺪل UPSﻫﺎ ﺑﻪ اﺻﻠﻰﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮق در ﻣﺤﺪوده 0,5 ﺗﺎ 5,5 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ آﻣﭙﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها
راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮو (standby-ferro UPS)

در ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻰ اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل UPSﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده 3 ﺗﺎ 15 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖآﻣﭙﺮ راﯾﺞ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﺪل UPSﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮانسفورﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى اﺷﺒﺎع ﮐﻪ داراى ﺳﻪ ﺳﯿﻢﭘﯿﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﻰ ﺑﺮق از ورودى ﻣﺘﻨﺎوب ﺷﺮوع ﻣﻰﺷــﻮد و در اداﻣﻪ از ﺳﻮﺋﯿﭻ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻋﺒﻮر ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﻰرﺳــﺪ. اﮔﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻗﻄﻊ ﺷﻮد، ﺳﻮﺋﯿﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻰﺷﻮد.

در ﻃﺮاﺣﻰ آﻣﺎده ﺑﻪﮐﺎر ﻓﺮو، ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه در وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎدهﺑﻪﮐﺎر اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﺮق ورودى ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد و ﺳﻮﺋﯿﭻ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎز ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰاﻓﺘﺪ. ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرى ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮورزوﻧﺎﻧﺲ (ferroresonant) ﻣﺸــﺨﺺ دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻟﺘﺎژ و ﺧﺮوﺟﻰ ﺳﯿﻨﻮﺳﻰ ﺷﮑﻞ دارد. اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏﺳﺎزى ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﻓﺮو اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ﻓﺮو، ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎى ﮔﺬراى ﺷﺪﯾﺪى در وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﺗﺮ از اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ UPSﻫﺎى آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺣﺮارت ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى ferro Resonant ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪاى ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن آنﻫﺎ را ذاﺗﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺮاﺳﻨﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺷــﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدى ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى راﯾﺞ در اﯾﺰوﻟﻪﺳﺎزى دارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺰرگ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. UPSﻫﺎى آﻣﺎده ﺑﻪﮐﺎر ﻓﺮو ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ، زﯾﺮا ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸــﻪ در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدهﺑﻪﮐﺎر اﺳﺖ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب ﻗﻄﻊ ﺷﻮد، ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮى ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژى اﯾﻦ USP در ﺷــﮑﻞ زیر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳــﺖ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺧﻄﻮط از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎى اﺻﻠﻰ اﯾﻦ ﻣﺪل UPSﻫﺎ اﺳﺖ.

راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها
راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها

اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷــﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان اﺻﻼح را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﺎﯾﺪارى ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و راﻧﺪﻣﺎن آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﯾــﻦ ﻣﺪل UPSﻫﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎى ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺮورﻫﺎ و ﻣﺴــﯿﺮﯾﺎبﻫﺎ از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻰ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮان اﺻﻼح ﺷﺪه(factor connected power) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﺳﯿﻨﻮﺳﻰ ﮐﺎر ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻮق را ﺧﺎزنﻫﺎﯾﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎدﮔﻰ وﻟﺘــﺎژ از ﺟﺮﯾــﺎن (lead the applied voltage) را ﺑﻪ وﺟــﻮد ﻣﻰآورﻧﺪ. UPSﻫﺎى Ferro Resonant ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎﯾﻰ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻟﻘﺎﯾﻰ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺎﺧﯿﺮ در وﻟﺘﺎژ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺪار اﻧﺒﺎره (tank circuit) ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎى ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎر را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورد.


برای مطالعه‌ی بیشتر: اترنت صنعتی چیست و چه کاربردی دارد؟


ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ آﻧﻼﯾﻦ (double conversion on-line UPS)

ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑــﺪون وﻗﻔﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ آﻧﻼﯾــﻦ راﯾﺞﺗﺮﯾــﻦ UPSﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژى ﺑﯿﺶ از 10 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖآﻣﭙﺮ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد. ﺷــﮑﻞ زیر ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژى داﺧﻠﻰ اﯾﻦ UPSﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﻰ آنﻫﺎ ﺑﺎ UPSﻫﺎى آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر در اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺑــﺮق ﻣﺘﻨﺎوب از ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه ﻋﺒﻮر ﻣﻰﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺪل UPSﻫــﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب، ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻰﺷــﻮد، زﯾﺮا ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎﺗﺮى ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎن را ﺷﺎرژ ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺑﺎﺗﺮى ﻧﯿﺰ ﺑﺮق ورودى ﺑــﻪ ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻰﮐﻨــﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب ورودى ﻗﻄﻊ ﺷــﻮد، ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮى ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ، اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژى اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎرى ﻫﺮ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺷــﺎرژر ﺑﺎﺗﺮى و ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨــﺪه ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻞ ﺑﺮق را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

راﻧﺪﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺪل UPSﻫﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺧﺮوﺟﻰ اﯾﺪه‌آل اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ در ﻣﺴــﯿﺮ ﺑﺮق ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن را در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ ﺳــﺎﯾﺮ UPSﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰدﻫﻨﺪ. در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ورودى ﺑﻪ ﺷﺎرژرﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﺧﻄﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺪاﺧــﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺸــﮑﻼﺗﻰ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ژﻧﺮاﺗﻮرﻫــﺎى آﻣﺎده ﺑﻪﮐﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها
راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها

ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻟﺘﺎى آﻧﻼﯾﻦ (delta conversion on-line UPS)

اﯾﻦ ﻣﺪل UPSﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﻤﺎرى ﺟﺪﯾﺪﺗﺮى اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ و در ﻣﺤــﺪوده 5 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖآﻣﭙﺮ ﺗــﺎ 1,6 ﻣﮕﺎوات ﮐﺎر ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. ﺷــﮑﻞ زیر ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژى ﺳــﺎﺧﺖ اﯾﻦ UPSﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ده ﺳــﺎل اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﻌﻤﺎرى ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨــﻮان راهﺣﻠﻰ ﺑﺮاى ﻣﺸــﮑﻼت ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ آﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﺷــﺪ. ﺷــﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ آﻧﻼﯾﻦ، وﻟﺘﺎژ ﻻزم در اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻰﺷــﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه دﻟﺘﺎى ﻣﻀﺎﻋﻒ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪى در رﺳــﺎﻧﺪن ﺑــﺮق ورودى ﺑﻪ ﻣﻌﮑﻮسﮐﻨﻨﺪه دارد. اﯾــﻦ ﻣﺪل ﻣﻌﻤﺎرى، زﻣﺎﻧﻰﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب ﻗﻄﻊ ﯾﺎ دﭼﺎر ﻧﻮﺳــﺎن ﺷــﻮد، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎرى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ آﻧﻼﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ. در ﺷــﮑﻞ زیر ﻣﻘﺪار اﻧﺮژى ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن ﺟﻌﺒﻪ از ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﻰﺷــﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ.

در ﻣﻌﻤﺎرى ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ، ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺧﺘﻼف دﻟﺘﺎ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺷــﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى در اﻧﺮژى ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﻣﻌﻤﺎرى UPS ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ آﻧﻼﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب را ﺑﻪ ﺑﺮق ﺑﺎﺗﺮى و دوﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺪس زده‌اﯾﺪ در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻟﺘﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ از ورودى ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻰ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻰدﻫﻨﺪ. ﺗﺒﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه دﻟﺘــﺎ در ﻃﺮاﺣﻰ آﻧﻼﯾﻦ دو ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﻰ دارد.

اول آنﮐﻪ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى ﺟﺮﯾــﺎن ورودى ﻧﻈﺎرت ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻮﺳــﻰ ﮐــﺮدن ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻌﮑﺎس ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎرى ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺑﺮق را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎ و ﻣﺴــﺘﻬﻠﮏ ﺷــﺪن ﻗﻄﻌﺎت را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰدﻫﺪ، دوم آنﮐﻪ ﺷــﺎرژ ﻣﻨﻈــﻢ ﺑﺎﺗﺮى را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﻓﻨﺎورى ﺗﺒﺪﯾﻞ دﻟﺘــﺎى آﻧﻼﯾﻦ ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ UPSﻫﺎى اﻣﺮوزى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑــﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺤﺼﺎرى ﺑﻮدن ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودى از ﺳــﺎزﻧﺪﮔﺎن از ﻓﻨﺎورى ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها
راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها
راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها
راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها

برای مطالعه‌ی بیشتر: تست Permanent لینک دائم چیست؟


ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع UPSﻫــﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮاﮐﺰ دادهﻫﺎ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ اﻣﺮوزى ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎى ﺷــﺎﺧﺼﻰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﺷــﻮد راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺮژى در ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ (UPS) اﺳﺖ. ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﺗﺮاﺳﻨﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎى داﺧﻠﻰ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در UPSﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﺪلﻫﺎى اﻣﺮوزى ﻗــﺮار ﻧﺪارد، زﯾــﺮا در ﻣﺪلﻫﺎى اﻣﺮوزى ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻫﺶ وزن، اﻧﺪازه و ﺣﺠﻢ ﻣﻮادى اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳــﺎﺧﺖ UPSﻫﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.

در ﺟــﺪول زیر ﺧﻼﺻﻪاى از ﻣﻌﻤﺎرى UPSﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫــﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺠﻤﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﻮع ﯾﻮ ﭘﻰ اس ﻣﺰاﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ
Standby ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ، راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻮب، ﮐﻢ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮى ﺑﺎﺗﺮى در زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ وﻟﺘﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎى ﺷﺨﺼﻰ
Line interactive ﺣﺠﻢ ﻏﯿﺮﮐﺎرﺑﺮدى در ﺗﻮان ﺑﯿﺶ از 2 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖآﻣﭙﺮ
ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮب وﻟﺘﺎژ ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدى در ﺗﻮان ﺑﯿﺶ از 5 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖآﻣﭙﺮ UPS ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ
راﻧﺪﻣﺎن اﯾﺪه‌آل، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى رك ﺳﺮورﻫﺎ و ﺳﺮورﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
Standby ferro ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻟﺘﺎژ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻢ، ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﺎرﺑﺮدى ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻢ
Double conversion ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار در ﻃﺮاﺣﻰ N+1 ﻣﺮﮐﺰ داده
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻟﺘﺎژ و راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻢ در ﻣﺪلﻫﺎى ﻗﺪﯾﻤﻰ اﯾﺪه‌آل ﺑﺮاى ﻃﺮاﺣﻰﻫﺎى N+1
on-line ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻣﻮازىﺳﺎزى مدل هایی ﮐﻪ ﺗﻮان 5 ﮐﯿﻠﻮواتآﻣﭙﺮ دارﻧﺪ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ. اﻓﺰوﻧﮕﻰ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده
Double conversion ﺗﻌﺪﯾﻞﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻟﺘﺎژ ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮدى در ﺗﻮان ﮐﻤﺘﺮ از 5 ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖآﻣﭙﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮ دارد
on-line راﻧﺪﻣﺎن ﺧﻮب

جدول 1

5/5 - (3 امتیاز)
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
دیدن همه دیدگاه ها