معرفی ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ

معرفی ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ

بررسی کامل ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ

ﺳــﻮﺋیچ شبکه ﯾﮑﻰ از اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻔﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ، انواع دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴــﺘﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﺒﮑﻪ ﮐﺎﺑﻠﻰ اﺳﺖ . ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﺣﻮزه ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دى- ﻟﯿﻨﮏ ﯾﮑﻰ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪى ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E روانه بازار کرده که مجهز به 6 درﮔﺎه ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳــﺖ . 4 ﻋﺪد از اﯾﻦ درﮔﺎه ﻫﺎ ﺑــﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘــﺎل 10/100 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑــﻪ ﻓﻨــﺎورى PoE و 2 درﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘــﺎل 10/100  مگابیت بر ﺛﺎﻧﯿﻪ آپ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷــﮑﻞ اﻧﺮژى ﻣﻮردﻧﯿﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺳــﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻓﻨﺎورى PoE  ﻫﻤﭽﻮن اﮐﺴــﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺳــﯿﻢ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﺷــﺒﮑﻪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮاى اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎى ارﺗﺒﺎطی IEEE 802.3at  و  IEEE 802.3 af/at ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨــﺪ .درﮔﺎه ﻫــﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ PoE  این ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻰ 60 وات ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞ IEEE 802.3af را ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺿﺎﻓﻰ ﺑﻪ  ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ .ﻓﻨﺎورى PoE  ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدى ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮق دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﻰ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﻰ اﺿﺎﻓﻰ ﻧﺪارد .

بررسی کامل ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ

ویژگی های ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ

از وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑه 4 درﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل 10/100 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ Fast Ethernet ، دو درﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل 10/100 ﻣﮕﺎﺑﯿتی uplink ، دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺗﻮان 60 واﺗﻰ وﯾﮋه دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى PoE ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸــﮑﻞ از دﺳت رﻓﺘﻦ داده ﻫﺎ، قابلیت پشتبانی تا حداکثر 250 متر ، پشتیبانی از پروتکل های IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet  و IEEE 802.3u 100BASE-TX و Fast Ethernet و IEEE 802.3af  و ،IEEE 802.3at ﻧﺼﺐ ﺳــﺎده ، ظرفیت ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ 1.2 ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎ 40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد  اشاره کرد. ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E در ابعاد 125×75×27 میلی متر ظراحی شده است.ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮى ﮐﻪ دى ﻟﯿﻨﮏ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده DES-F1010P-E  نام دارد. ﯾﮏ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ به 10 درگاه ارتباطی است. 8 عدد از این درگاه ها با نرخ انتقال 10/100 مگابیت ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ فناورری PoE  ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﻨﺪ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى PoE  ﻫﻤﭽﻮن اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺳﯿﻢ، دورﺑﯿﻦ ﻫﺎى آى ﭘﻰ و ﺗﻠﻔن های ﺗﺤﺖ ﺷــﺒﮑﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﻰ ﺻﺪا ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﻰ و ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ اﺳــﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻫﺸﺖ ﻋﺪد از درﮔﺎه ﻫﺎى 10/100BASE-T  اﯾﻦ ﺳــﻮﯾﯿﭻ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎى IEEE 802.3af و IEEE802.3at ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ، دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺗﻮان 30 وات ﺑﻪ ازاى ﻫــﺮ درﮔﺎه PoE  را ﻓﺮاﻫﻢ  ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ 250 ﻣﺘﺮ را ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨــﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮان PoE  اﯾﻦ ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﺑﺮاﺑﺮ با 96 وات است. .ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫای ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد PoE  را ﺑﺪون ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺿﺎﻓﻰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق به ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و از دردﺳﺮﻫﺎى ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﻰ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ .ﯾﮑﻰ از وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

اتصالات ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ

وﯾﮋﮔــﻰ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺻــﻮرت Plug-and-play و  ﻋﺪم ﻧﯿــﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﺑﺪون ﻣﺸــﮑﻞ از اﯾﻦ ﺳﻮﯾﯿﭻ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ از ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ crossover ﺧــﻮدﮐﺎر MDI/MDI-X روى ﺗﻤﺎﻣﻰ درﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ کابل های crossover  را ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﯾﺎ ﻫﺎب ﻫﺎى دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﺳــﺖ .وﯾﮋﮔﻰ Auto-Negotiation  روى ﻫﺮ درﮔﺎه، ﺳــﺮﻋﺖ ﻟﯿﻨﮏ  ﯾﮏ دﺳــﺘﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮرﺳــﻰ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ درﮔﺎه را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳــﺎزﮔﺎرى و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﮔﺮﻫﺎى LED  اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﯾﯿﭻ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ .ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﮔﺮﻫﺎى ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﻮﯾﯿﭽﯿﻨﮓ اﯾﻦ ﺳــﻮﯾﯿﭻ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 2 ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳــﺖ و از راﻫﮑﺎر اﻧﺘﻘﺎل و درﯾﺎﻓﺖ Adopt Store-and-forward . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .

نکات مثبت و منفی ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ

طراحی ساخت
10
استفاده از ایده‌های جدید و نوآوری در محصول
9
ارزش خرید در مقایسه با پرچمدارهای سایر برندهای مشهور
9
مشخصات و امکانات
9

نکات مثبت

  • مجهز به ۴ درﮔﺎه ﺑﺎ ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل 10/100 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ Fast Ethernet
  • دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﺗﻮان 60 واﺗﻰ وﯾﮋه دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى PoE
  • قابلیت پشتبانی تا حداکثر ۲۵۰ متر
  • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻘﺎل داده

نکات منفی

  • قابلیت برنامه ریزی و مدیریت
5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
دیدن همه دیدگاه ها