ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯾﯽ دارد؟

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯾﯽ دارد؟

ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﻔﻈﻰ آن ﭘﯿﻤﺎﻧﮕﻰ اﺳــﺖ ﯾﮑﻰ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻬﻢ اﯾﻦ روزﻫﺎى ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺳــﺖ. ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻰ از ﻣﻌﻤﺎرى اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ‌ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ‌ﺷﻮد.
زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺸــﺨﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه‌اى ﺑﺮاى ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ و تعویض تجهیزات را ساده‌تر می‌کند، زیرا تجهیزات با روش سوکتی در مکان‌های مورد نظر قرار می‌گیرند.
گارتنر می‌گوید:« دو ﻧﺴﻞ اوﻟﯿﻪ  ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺮاﮐﺰ داده دﯾﮕﺮ ﭘﺎسخگوى ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎ و راﮐﺪى ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎى زﻧﺪه رﻓﺘﺎرى ﭼﺎﺑﮏ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿر (اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮور و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎى ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی) واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ و ﻣﻨﻌﻄﻒ‌ﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ اﺻﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮى، ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ و ﻣﺠﺎزى ﺳﺎزى دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ، زﯾﺮا ﻣﺮاﮐﺰ داده آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻮار ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ‌ﺷﻮد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﮐﻮﺗﺎه‌ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺎراﯾﻰ اوﻟﯿﻪ را از دست بدهند.» تیم برقچی، ﺧﻼﺻﻪ‌اى ﮐﻮﺗﺎه از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﺷﺮﮐﺖ اﺷﻨﺎﯾﺪر ﻓﺮاﻧﺴﻪ را برای پاسخ به این سوال که ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯾﯽ دارد؟ برای شما ارائه کرده، پس تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯾﯽ دارد؟
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯾﯽ دارد؟

فهرست:

ماژولاریتی چیست؟

برای پاسخ به این سوال که ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯾﯽ دارد؟ ابتدا باید با مفهوم کلی ماژولاریتی آشنا شویم. ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎى ﺗﺠﻬﯿﺰات و حرکت به سمت راهکارهای ماژولار هستند.
با این حال، هنوز تعریف دقیقی برای ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﯿﺪواژه‌ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺒﺰ (PoD)، ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ (Container)، خوشه (Cluster)، ناحیه (Zone) ، ردیف (row)، اتاق (room) و باس (busses) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﺷﻮد. اﺻﻄﻼح ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﺎژوﻻر ﺑﻪ ﺷــﯿﻮه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮى اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﻃﺮاﺣﻰ‌ﻫﺎ اﺷﺎره دارد.
ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده، ماژولارتر از دیگری باشد. به طور مثال می‌تواند دارای 3 تا 47 ماژول ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ، ﻣﺎژوﻻر ﮐﺮدن ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ‌اى ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻧﺪارد.
ﻣﻮﺳﺴــه Tier 1 Research در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﻣﺮﮐﺰ داده را ﺷﺮح داده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ شــﻮد از ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳــﺮاغ ﻣﺎژول‌ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮوﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ ﮐﻢ ﻣﻰ‌ﺷﻮد، ﺑﻬﺮه‌ورى اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰ‌ﺷﻮد .

ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ؟

ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﻤﮏ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ. دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎژوﻻر‌ﺳﺎزى ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﺑﻬﺮه‌مند ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺪول ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺎژوﻻر را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آن‌ﻫﺎ ﺣﻞ ‌کنند.

مولفه‌های تشکیل دهنده معماری ماژولار

ﺑﺮاى ﺗﺸﺮﯾﺢ دﻗﯿﻖ ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ و پاسخ بهتر به این سوال که ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯾﯽ دارد؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎى زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﻰ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎرى آﺷﻨﺎ ﺷــﻮﯾﻢ. ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ زﯾﺮ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ﻣﻰ‌ﺷﻮد:

 • ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ دﺳــﺘﮕﺎه (Device modularity): ﺗﺸــﺮﯾﺢ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ که دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ از ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺎژوﻻر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اند.
 • ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ها (Subsystem Modularity): ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻰ‌کند ﻫﺮ واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻰ از ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺎژول ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺎژول (Module Linkage): ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺎژوﻻر  در دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻓﺰوﻧﮕﻰ، ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﭼﮕﺎﻟﻰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ، آن‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ 

ﺗﻤﺎﯾــﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﻣﻌﻤــﺎرى ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺎ ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ دﺳــﺘﮕﺎه‌ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰداده از آن‌ﻫﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدى دارد.
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎژوﻻرﺳﺎزى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮورﻫﺎ، دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷــﺒﮑﻪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﺑﺮق اﺿﻄﺮارى از ﻣﺪت‌ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺗﺎق ﺳﺮور(CRAH) و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﭼﻨﺪ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ.
ﻣﺎژوﻻر ﮐﺮدن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ ﻣﺰاﯾﺎى روﺷــﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ و نگهدارى، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎﯾﻰ در ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدى دارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮى دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى ﻣﺎژوﻻر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎژوﻻر ﺑﻮدن ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﯿﺴﺖ.

دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ 
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ

ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

واﺣﺪﻫﺎى ﻋﻤﻠﮑﺮدى زﯾﺮﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى درون ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﺜﻞ UPS، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﭼﯿﻠﺮﻫﺎ (دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى ﺧﻨﮏ‌ﮐﻨﻨﺪه آﺑﻰ) را ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از روش‌های زیر، برای ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﻔﺮد  ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎر ﮐﺎرى را ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﯿﺎده‌ﺳﺎزى ﮐﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﻧﯿﺎز 1 ﻣﮕﺎواﺗﻰ UPS را ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت زﯾﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد:

 •  1 دﺳﺘﮕﺎه ﯾﻮ ﭘﻰ اس 1 مگاواتی
 • 4دﺳﺘﮕﺎه ﯾﻮ ﭘﻰ اس 250 کیلوواتی
 • 10 دﺳﺘﮕﺎه ﯾﻮ ﭘﻰ اس 100 کیلوواتی
 • 10 هزار دستگاه یو پی اس 1 کیلوواتی

ﯾﮏ دﺳــﺘﮕﺎه UPS می‌تواند از ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ کار را انجام ندهد، زﯾﺮا زﯾﺮﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ UPS را زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺎژوﻻر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻰ‌ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ زﯾﺮﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن PDU و CRAH  ﮐﻪ ﻣﺘﺸــﮑﻞ از ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﮐﻮﭼﮏ‌ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎژوﻻر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤــﻞ خطا (Fault Tolerance) (ﮐﻪ ﺣــﻮل ﻣﺤﻮر ﺗﻌﻤﯿﺮ و نگهدارى ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎیی (ﻟﺠﺴــﺘﯿﮏ ) ﻗﺮار دارد) ﺳــﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻰ ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﯾﮑﻰ از ﻣﺎژول‌ﻫﺎ ﺧﺮاب ﺷــﺪ، زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺸــﮑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.
ﺗﻌﻤﯿﺮ و نگهدارى ﻫﻤﺰﻣــﺎن زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰ‌ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎژول را ﺑﺪون ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﻰ و نگهدارى ﮐﺮد. ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪى از دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻰ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ آﺳﺎن در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺰرﮔﻰ دارد‌. اﮔﺮ ﻣﺎژول ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﻰ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑــﻪ اﺗﺎق‌ﻫﺎى دﯾﮕﺮ وﺟﻮد دارد.
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ‌ﺷــﻮد زﯾﺮﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﺑﺰرگ و واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰ داده را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐرده و ﺑﻪ ﺳﺮاغ زﯾﺮﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯾﻰ رفته ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎژول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و به‌گونه‌ای هستند ﮐﻪ ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى آن‌ﻫﺎ در ﻓﻀﺎى داﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ اﻣﮑﺎن‌ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺮاى اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌اى از ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﻧﺮﺳﯿﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺳﻮکت شبکه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
برای ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاى ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪى از دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی CRAH شصت کیلوواتی به برنامه‌ریزی، مهندسی، و آزﻣﻮن ﭘﯿﺎده ﺳــﺎزى و ﺗﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﻰ ﻧﯿﺎزمندیم. ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ دﺳــﺘﮕﺎه در ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺮﮐﺰداده ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎژوﻻر ﺑﻮدن ﻣﻌﻤﺎرى ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا در ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻃﺮاﺣﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.

پیوند ماژول‌ها

ﺑﺮاى اﺳــﺘﻘﺮار IT ﻫﺮ واﺣﺪ، ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از ﻓﻀﺎى ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ، ﺑﺮق، ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ، اﺗﺼﺎﻻت، ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻃﻔﺎى ﺣﺮﯾﻖ و ﻧﻮرﭘﺮدازى ﻧﯿﺎز دارد، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﻣﯿﺎن زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﮐﺰ داده در ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدى دارد. در ﻣﻌﻤــﺎرى ﻓﻮق ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻞ از زﯾﺮﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺣﺪ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﺎژوﻻر ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ﮐﺮد.
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ﻣﺼﺪاق ﻋﯿﻨﻰ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺖ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﮐﻪ زﯾﺮﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺮاى ﻣﺎژوﻻر ﺷﺪن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده را ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ‌ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
در ﻇﺎﻫﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎرى ﺳــﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ‌رﺳﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ، ﺗﺤﻘﻖ آن راحت نیست:

پیوند ماژول‌ها
پیوند ماژول‌ها
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﻣــﺎژول ظرفیتی (Capacity) ﻣﺮﮐــﺰ داده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
 • ﺑﻪ‌ﮐﺎرﮔﯿﺮى ﺑﺮﺧﻰ از زﯾﺮﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ‌‌ﺻﺮﻓﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگ‌ﺗﺮ از اﺑﻌﺎد ﻣﺎژول از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • ﭘﯿﺎده‌ ﺳــﺎزى اﻓﺰوﻧﮕﻰ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎژول‌ﻫﺎ ارزان‌ﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﭘﯿﺎده ﺳــﺎزی اﻓﺰوﻧﮕﻰ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎژول‌ﻫﺎ اﺳﺖ.
 • اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎژول‌ﻫﺎى ﻣﺮﮐﺰ داده ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮق و ﺳــﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﺪاﺳــﺎزى ﺷــﻮد، اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺸــﻰ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده بماند.
 • اﻧﺪازه ﻣﺎژول‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه‌اى ﮐﻮﭼﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮین اﻧﻌﻄﺎف‌ﭘﺬﯾﺮى را داشته ﺑﺎﺷــﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، اﮔﺮ ﻣﺎژول ﺑﺮﺧﻰ از دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻨﮏ‌کننده و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮد، ﮐﺎراﯾﻰ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻢ ﻣﻰ‌ﺷﻮد.

درﺳــﺖ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎژول‌ﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﮐﺎرآﻣﺪ و ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺎﯾﺪ از راﻫﮑﺎرى اﺳــﺘﻔﺎده کند ﺗﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻪ روش ﻣﻨﻄﻘﻰ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ﺷﻮﻧﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺎژول‌ﻫﺎ در ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺮﮐﺰ داده ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺷﺮح ﻣﻰ‌دﻫﺪ؟ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺮاى ﺗﻮﺻﯿﻒ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺎژول‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺠﻬﯿﺰات رك‌ﻫﺎ و دوﺷــﺎﺧﻪ‌ﻫﺎى ﺑﺮق اﺷــﺎره ﮐﻨﯿﻢ. در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮏ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻰ‌روﯾﻢ. در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳــﺘﻘﺮارﻫﺎ در PDU و رك‌ﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮاى اﺳــﺘﻘﺮار آن‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ هر PDU  به 20 رک مرتبط شود.
ﺧﻂ ﻣﺸــﻰ ﻓﻮق را ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﺑﺴــﻂ داد و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﻰ نظیر 1 ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑﺮاى 500 رک شبکه، 1 دستگاه CRAH  برای 40 رک و 1سامانه تجمیع داده‌ برای 200 رک را تعریف کرد. ﺧﻂ ﻣﺸــﻰ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ارﺗﺒــﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎ را ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ زﯾﺮﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰ‌ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ‌ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ‌ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و ﮐﯿﺖﻫﺎى از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎژوﻻر ﺑﻮدن ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺮﮐﺰ داده

ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺮﮐﺰ داده وﯾﮋﮔﻰ‌ﻫﺎى زﯾﺮ را دارد:

 • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌اى از ﻣﺎژول‌ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻰ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى آن ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
 • ﻣﺎژولﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد .
 • ﺑﺮاى ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ اﺳــﺘﺮاﺗﮋى رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده از ﺧﻂ ﻣﺸﻰﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ﺗﺪرﯾﺠﻰ ﻣﺎژولﻫﺎ را ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
 • ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى، ﻧﺼﺐ، ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى و واﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﻰ ﺑﺮاى اﺟﺮاى ﻣﺎژولﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ .
 • وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻇﺮﻓﯿﺖ، ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﭼﮕﺎﻟﻰ و وزن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺿﺎﻓﻰ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺰﯾﯿﺎت و اﺑﻌﺎد ﻣﺎژولﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
 • ﺑﻪ وﯾﮋﮔﻰ دﺳــﺘﺮس ﭘﺬﯾﺮى، اﻓﺰوﻧﮕﻰ و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺘﻰ در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎرى ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
 • ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ، زﯾﺮا اﻣﮑﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮى ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻰ جدید و دستگاه‌های تولید شده توسط تولیدکنندگان مختلف به شکل هماهنگ وجود دارد.
 • دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز دارد.

ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر

در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه‌آل ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎرى ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎژوﻻر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﮐﺰ داده ﭘﺎﺳــﺦ ﻣﻰدﻫﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﺧﺎص ﺧــﻮد را دارد ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﻌﻤﺎرىﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ. ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻧﺤﻮه اﺳــﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻌﺎد ﻣﺮﮐﺰ داده، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار، دﺳــﺘﺮس ﭘﺬﯾﺮى و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎى ﺧﺎص ﻫﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴــﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ دﻗﺖ ﺧﺎﺻﻰ دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺎده ﺳــﺎزى ﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻻزم اﺳــﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎى ﻓﻮق ﺑﻪ دﻗﺖ ارزﯾﺎﺑﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر

ﯾﮑﻰ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎى ﻣﻬﻤﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ روش ﻣﺎژوﻻرﺳــﺎزى ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺖ. زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ اﺗﺎق ﺳﺮور ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷــﻌﺒﻪ ادارى ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺰرگ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .

اﺗﺎق ﺳﺮور
اﺗﺎق ﺳﺮور

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﺰرگ به 6 اتاق، ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻌﺒﻪ اداری به 1 اتاق نیاز دارند.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺷــﺪ ﭘﺎﯾﺪار و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر

ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺮاﮐﺰ داده میزان کار ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻰ دارﻧﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود اﯾﻦ حجم کاری در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ داده، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪارى دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻫﻨﮓ رﺷــﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻫﺴﺘﻪ و ﺗﺪرﯾﺠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ دﻗﯿﻘﻰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﯾﻰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮاى ﻣﺮﮐﺰ داده‌اى ﮐﻪ حجم کاری ﺛﺎﺑﺖ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه‌اى دارد، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﻓﺮاﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺪر رﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ ﻣﺮاﮐﺰ داده‌ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻣﺎده ﺷــﻮد، اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺰﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺬﯾﺮى ﻧﺎﺷــﻰ از ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺪارد، زﯾﺮا ﻣﺮﮐﺰ داده ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺷــﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ داده‌اى ﮐﻪ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ و ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻨﻰ دارﻧﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮى ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺿﺮرﻫﺎى ﻣﺎﻟﻰ ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﺮﯾﺪارى شده کند، زﯾﺮا در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از آن‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ نگهدارى از ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻧﺮژى زﯾﺎدى ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻰ ﺳﻨﮕﯿﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن وارد ﻣﻰﮐﻨﺪ.


حتما بخوانید: Optane ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎ ﺑﺎر ﮐﺎری ﺣﺠﯿﻢ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ؟


وﯾﮋﮔﻰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮدن ﺗﻮﺳــﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف IT نقش ﻣﻬﻤﻰ در  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺮﮐﺰ داده و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارد.
ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮاى زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﯾﻰ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻰرﺳــﺎﻧﺪ و ﻣﺎژوﻻرﺳــﺎزى زﯾﺮﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺣﺪاﮐﺜﺮى ﻣﻰﮐﻨﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ارﺗﺒــﺎط ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ داده‌اى ﮐﻪ ﺑﺎر ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﺷــﺪه دارﻧﺪ اﮔﺮ از ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺮﮐﺰى و ﻣﺎژولﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ و از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷــﻮد، ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﺣﺪاﮐﺜﺮى ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺮاﮐﺰداده ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﻧﺎﻣﺸــﺨﺺ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺷــﺪ درازﻣﺪﺗﻰ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ آﻫﺴﺘﻪ دارﻧﺪ، اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺎژولﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ از ﻣﺰاﯾﺎى اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎرى ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

وﯾﮋﮔﻰ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮى در ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮاﺣﻰﻫﺎى ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و نگهدارى زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺪون ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔــﻰ از اﻓﺰوﻧﮕﻰ ﻣﻰروﻧﺪ.
اﻓﺰوﻧﮕﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻪ‌ﮐﺎرﮔﯿﺮى زﯾﺮﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‌اى از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ اﻓﺰوﻧﮕﻰ (ﺑﻪ‌ﮐﺎرﮔﯿﺮى ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﯾﮑﺴــﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷــﮑﻞ اﺻﻠﻰ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ) در ﻧﻈﺮ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ‌ﺷــﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﺮﮐــﺰ داده‌اى ﮐﻪ اﻓﺰوﻧﮕﻰ دارد، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ﭘﯿﺎده ﺳــﺎزى اﻓﺰوﻧﮕﻰ در ﻣﺮﮐﺰ داده روﯾﮑﺮد ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻧــﺪارد، در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﻰ ﺑﺮاى ﺳــﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰوﻧﮕﻰ از اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻰ ﻫﻤﭽﻮن N+1، 2N ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷــﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻘﻰ ﺑﺮاى آنﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮد، زﯾﺮا ﺑﺮاى ﭘﯿﺎده ﺳــﺎزى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷــﺪه راﻫﮑﺎرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ UPS ﺑﺎ ﺣﺎﻟــت N+1 ﻣﻰﺗﻮان اﻓﺰوﻧﮕــﻰ را در UPS، ﺑﺎ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى UPS ﻣﻮازى، ﭘﯿﺎده ﺳــﺎزى ﻣﻌﻤﺎرى ﺳــﻪ اﻓﺰوﻧﻪ ﺣﻠﻘﻪ اى Tri-Redundant ﯾﺎ ﻃﺮاﺣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪه (catcher) ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳــﻮﺋﯿﭻﻫﺎى انتقال اﯾﺴــﺘﺎ ﺑﻪ دﺳــﺖ آورد.
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮﻋﻰ در روشﻫﺎى ﭘﯿﺎده ﺳــﺎزى اﻓﺰوﻧﮕﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﮑﻞ‌ﮔﯿﺮى ﻣﻌﻤﺎرىﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ارﺗﺒﺎط ﺑــﺎ روشﻫﺎى ﻣﺎژوﻻرﯾﺘﻰ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﮐﺎرآﻣﺪ ﺳــﻌﻰ ﻣﻰﮐﻨــﺪ اﻧــﺪازه ﻣﺎژولﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﻫﺪاف اﻓﺰوﻧﮕﻰ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳــﺎزى ﮐﻨﺪ.
ﮐﻮﭼﮏ ﺳــﺎزى ﻣﺎژولﻫﺎ در ﻣﻌﻤﺎرى N+1 اﺟــﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﺎژول‌ها +1 ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺷــﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫــﺎ ﮐﻢ و ﺑﻬﺮه‌ورى اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑــﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻣﺎژولﻫﺎى ﺧﯿﻠﻰ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻰ ﻃﺮاﺣﻰ را زﯾﺎد ﻣﻰﮐﻨﺪ.
اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﻣﺮزﺑﻨﺪى ﺧﺮاﺑﻰﻫﺎ (Fault Partitioning) ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در دﺳﺘﺮس ﭘﺬﯾﺮى و ﭘﺎﯾﺪارى ﻣﻌﻤﺎرى داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰدﻫﺪ. راﻫﮑﺎر ﻓﻮق ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزى دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى زﯾﺮﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮازى اﺷﺎره دارد .

ﺗﺎﺛﯿﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى و ﻣﺤﺪودﺳﺎزى در ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر

در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه‌آل ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻤﺎرى ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺮﮐﺰ داده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، ﻓﻀﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و در اﻧﺘﻬﺎ واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺎژوﻻر ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎرى اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى و ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ. روﯾﮑﺮد ﻓﻮق ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه‌آل اﺳــﺖ، اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﻣﺤﯿﻂ، دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻨﮏ‌کننده‌ی ﻣﺮﮐﺰى ﯾﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻰ ﻣﻮﺟﻮد، ارﺗﻔﺎع اﺗﺎقﻫﺎ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻰ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮق‌ رﺳــﺎﻧﻰ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﻰ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺮاى ﭘﯿﺎده ﺳــﺎزى ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻧﯿﺎز اﺳــﺖ. در ﮐﻨﺎر ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه، ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯾﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روى ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻰ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﺪا ﮐﻨﺪ. در اداﻣﻪ ﺳﺎﯾﺮ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺮﮐﺰ داده، ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ. ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده وﯾﮋﮔﻰ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮى دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎى ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎزﮔﺎرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى و ﻣﺤﺪودﺳﺎزى در ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر
ﺗﺎﺛﯿﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى و ﻣﺤﺪودﺳﺎزى در ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر

ﮐﻼم آﺧﺮ

ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از اﻟﺰاﻣﺎت روز دﻧﯿﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ برای پاسخ به این سوال که ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ‌ﻫﺎﯾﯽ دارد؟ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﺷــﻪاى از ﻣﺰاﯾﺎى ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر را ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﯾﻢ و ﺳﻌﻰ ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر ﻣﺮﮐﺰ داده، ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺎژوﻻر و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎى ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎرى را ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﺎژوﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ. ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻰ در ارﺗﺒﺎط ﺑــﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪى ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮدروﺳــﺎزى دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﻣﻬﻤﻰ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه خواهد داشت.


برای مطالعه‌ی بیشتر: اترنت صنعتی چیست و چه کاربردی دارد؟


5/5 - (2 امتیاز)
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
دیدن همه دیدگاه ها