Wi-Fi 6 چیست؟ هرآنچه که باید درباره وای فای ۶ بدانید!

Wi-Fi 6 چیست؟ هرآنچه که باید درباره وای فای ۶ بدانید!

ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش اﺗﺤﺎدﯾﻪ واىﻓﺎى ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ وﺿﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد، ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮى از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﺑﻰﺳﯿﻢ به نام Wi-Fi 6 ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﻨﺎورى ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﺪلﺗﺮ ﮐﺮدن ﻧﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد 802.11ax اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺳﺎل ﺟﺎرى ﻣﯿﻼدى ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮى در ﺑﺎزار ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻰ واىﻓﺎى ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ روى ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻠﻮغ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى واىﻓﺎى ﺑﺎ وﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺒﺎدل زﯾﺎد داده ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ Wi-Fi 6 چیست؟ هرآنچه که باید درباره وای فای ۶ بدانید! تا انتهای این مقاله از برقچی همراه ما باشید.

فهرست:

Wi-Fi 6 چیست؟

وای فای ۶ (Wi-Fi 6) چیست؟ Wi-Fi 6 ﯾﺎ اﺻﻄﻼح ﻓﻨﻰ آن 802.11ax، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴــﺨﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد 802.11 ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻰﺳــﯿﻢ دادهﻫﺎ در ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣــﺮدم ﺑﻪ آن واىﻓﺎى ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﮏ ﻧﺴــﺨﻪ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ از اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺒﻠﻰ واىﻓﺎى اﺳــﺖ ﮐﻪ 802.11ac ﻧﺎمﮔﺬارى ﺷﺪه ﺑﻮد. در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ Wi-Fi 6 ﯾﮏ ﺷــﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮرى ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻰ ﺷﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه روﺗﺮ ﺳــﺎزﮔﺎر اﺳــﺖ و ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳــﯿﮕﻨﺎلﻫﺎى واىﻓﺎى ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ(ﺷﮑﻞ1).

Wi-Fi 6 ﭼﯿﺴﺖ؟
Wi-Fi 6 ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﮑﻞ- 1 اﯾﻦ آرم ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه داراى ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ Wi-Fi 6 اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

 


حتما بخوانید:  نحوه تغییر رمز وای فای


Wi-Fi 6 ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ در دﺳﺘﺮس ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮد؟

Wi-Fi 6 ﻫﻤﯿﻦ ﺣــﺎﻻ ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دارد، زﯾﺮا ﯾﮏ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺑﻰﺳــﯿﻤﻰ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ از اﯾﻦ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷــﺪن ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻰ ﺳﭙﺮى ﺷﻮد، اﻣــﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣــﺎﻻ روﺗﺮﻫﺎى Wi-Fi 6 از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺴــﮑﻮ، ﻧﺖﮔﯿﺮ، اﯾﺴﻮس و ﺗﻰ ﭘﻰ ﻟﯿﻨﮏ در ﺑﺎزار وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ روﺗﺮﻫــﺎ ﻧﯿــﺰ ﺑﺎﯾﺪ از Wi-Fi 6 ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿــﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺰاﯾــﺎى اﺳــﺘﺎﻧﺪارد 802.11ax ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷــﻮﯾﺪ.

در دﻧﯿــﺎى اﻧﺪروﯾﺪ، Samsung Galaxy S10 اوﻟﯿﻦ ﺗﻠﻔﻨﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از Wi-Fi 6 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ، در دﻧﯿــﺎى اﭘﻞ ﻧﯿﺰ iphone 11، iphone 11 ﭘــﺮو و ﭘﺮو ﻣﮑﺲ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕﻰ از اﯾﻦ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ واىﻓﺎى ﺑﺮاى دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى Wi-Fi 6 ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﻰ در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪى ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى اﺳﺘﺮﯾﻢ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى واىﻓﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﮕﻰ از اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺑﺪون ﻣﺸــﮑﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ روﺗﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر دﺳﺘﺮﺳﻰ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ. Wi-Fi 6 از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﻰ 802.11 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺎدل دادهﻫﺎى دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻗﺪﯾﻤﻰ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

Wi-Fi 6 ﭼﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ؟

Wi-Fi 6 ﭼﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ؟
Wi-Fi 6 ﭼﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ؟

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻰﻧﺖ ﺳــﺮﻋﺖ Wi-Fi 6 را روى اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از روﺗﺮﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﺳــﺮﻋﺖ Wi-Fi 6 در دﻧﯿﺎى واﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺳــﺨﺘﻰ ﺑﻪ %30 ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻠﻰ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻰرﺳﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮى ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل در ﺣﺪود 10 ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺗﺮ TP-Link Archer AX6000 ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ 1,5 ﻣﺘﺮى دادهﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺑﻰﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 1523 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ %60 ﺳــﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪه ﺑﺮاى وای فای 5 (938 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿه) اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎ Wi-Fi 6 ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺒﻠﻰ واىﻓﺎى اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﺳــﻰﻧﺖ ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳــﺮﻋﺘﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در دﻧﯿﺎى واﻗﻌﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺴــﺘﮕﻰ دارد. ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺎدى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﻰ ﺑﺮاى ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧــﺪ. در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى دﺳــﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دیگز تجهیزات شبکه ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ، Wi-Fi 6 ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارى ﻣﺜﺒﺘﻰ دارد، اﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﺳــﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ.


حتما بخوانید: معرفی مزایای Wi-Fi 7؛ دو برابر سریع‌تر از وای فای 6


ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار دﯾﮕﺮى ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺳــﺮﻋﺖ اراﺋﻪ ﺷــﺪه از ﻃﺮف اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ (ISP) اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺷــﻤﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻰﮐﻨﺪ. ﯾﮏ روﺗﺮ Wi-Fi 6 ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺗﺼﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳــﺮﻋﺖ اﺗﺼــﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اراﺋﻪ ﺷــﺪه از ﻃﺮف ISPﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮرى ﭼﯿﺰى در ﺣﺪود 300 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ %25 ﺳﺮﻋﺘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روﺗﺮ Wi-Fi 6 ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺑﯿــﺎن دﯾﮕﺮ، ISPﻫﺎ راه ﺑﺴــﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﻰ در ﭘﯿﺶ دارﻧﺪ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻨﺎورى ﻧﺴــﻞ ﺑﻌﺪى روﺗﺮﻫﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى ﮐﻨﻨﺪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﻰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺳﺪ، ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد Wi-Fi 6 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

مزیت وای فای ۶ (Wi-Fi 6) به زبان ساده

برای درک بهتر مزیت وای فای ۶، با یک مثال شروع میکنیم. ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدى ﻣﺸﺘﺮى در ﺻﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا در ﯾﮏ اﻏﺬﯾﻪﻓﺮوﺷﻰ اﯾﺴــﺘﺎده‌اﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺘﺼﺪى ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾــﻒ وﺟﻮد دارد. او در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ و حتی ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺻﻒ ﻃﻮﻻﻧﻰ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

اﯾــﻦ ﻣﺘﺼﺪى اﻏﺬﯾﻪﻓﺮوﺷــﻰ ﻫﻤﺎن روﺗﺮ اﺳــﺖ و ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن آن ﺗﻤﺎم دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﻮﺟــﻮد در ﺧﺎﻧــﻪ ﯾﺎ ﻣﺤــﻞ ﮐﺎر (از ﻣﻮﺑﺎﯾــﻞ و ﻟﭗﺗﺎپ ﺗﺎ ذﺧﯿﺮهﺳــﺎز ﺷﺒﮑﻪ و ﺣﺲﮔﺮﻫﺎى ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن از واىﻓﺎى اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ. ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺼﺪى اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑــﺎ وﺟﻮدى ﮐﻪ او ﮐﺎرش را ﺧﻮب اﻧﺠــﺎم ﻣﻰدﻫﺪ، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾــﻦ ﮐﺮدن روﺗﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎ ﯾﮏ روﺗﺮ Wi-Fi 6 ﺷــﺒﯿﻪ اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﺘﺼﺪى اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷــﻰ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﻮل ﭼﻨﺪ دﺳــﺖ ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﯾﻦ ﻏﻮل ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﺳــﺖ ﺧﻮد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻣﺸﺘﺮى ﺧﺪﻣﺎت‌رﺳﺎﻧﻰ ﮐﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳــﺮﻋﺖ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎﻓﻰ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ دارد. او ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﺧﺴــﺘﮕﻰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮد در آن واﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻇﺮف ﻏــﺬا را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻰدﻫﺪ.


حتما بخوانید: بهترین مودم وای فای 6 (4 انتخاب برتر)


در ﺳﻄﺢ ﻓﻨﻰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واىﻓﺎى 6 ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺮاى ﮔﻔﺘﻦ دارد؟

Wi-Fi 6 ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺷــﺒﮑﻪ ﻣﺜﻞ روﺗﺮﻫﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮى ﺑﻪ درﺧﻮاﺳــﺖﻫﺎى ﻫﻤﺰﻣــﺎن ﮐﺎرﺑﺮان و دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﭘﺎﺳــﺦ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ روﺷــﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﻧﺮژى ﮐﻤﺘﺮى ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.

روﺗﺮﻫﺎى Wi-Fi 6 ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮى در ﻫﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﻰ ﮐﻪ ارﺳﺎل ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﺑﺴــﺘﻪﺑﻨﺪى ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،انواع اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ Wi-Fi 6 ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ را ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨــﺪ و ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل واﺣــﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ راﻧﻨﺪه ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑــﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎى ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻰ ﮐﻨﺪ.

QAM

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷــﺎره ﺷــﺪ روﺗﺮﻫﺎى Wi-Fi 6 ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﯿﮕﻨﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸــﺘﺮى را ارﺳــﺎل ﮐﻨﻨﺪ. واىﻓﺎى ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎى رادﯾﻮﯾﻰ ﮐﺎر ﻣﻰﮐﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل واىﻓﺎى اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﻣﻮاج ﯾﮏ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ را روى ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل رادﯾﻮﯾﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻮار (modulate) ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. در ﺳــﻤﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه، اﻣﻮاج ﻣﺪوﻻﺳــﯿﻮنﻫﺎى ﺧﺎص (modulate) ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. در ﺳــﻤﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه، اﻣﻮاج ﻣﺪوﻻﺳــﯿﻮنﻫﺎى ﺧﺎص ﻧﺸــﺎن‌دﻫﻨﺪه ﺑﯿﺖﻫﺎﯾﻰ ﻣﺸﺨﺺ از ﺻﻔﺮ و ﯾﮏﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از اﻃﻼﻋﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.

اﯾﻦ روﯾﻪ  ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﮐﯿﻮآام (QAM) ﺳﺮﻧﺎم Quadrature Amplitude Modulation ﻧﺎم دارد. ﻫﺮ ﭼﻪ روﺗﺮ در روﯾﮑﺮد QAM ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ، ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺒﺎدل اﻣﻮاج ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ ﮐﺪﻫﺎى ﺑﺎﯾﻨﺮى ﺑﯿﺸــﺘﺮى را ارﺳــﺎل ﮐﻨﺪ. ﺑﻪﻃــﻮر ﻣﺜﺎل، ﯾﮏ اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖ 2-QAM ﻓﻘﻂ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﻰ واىﻓﺎى را ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮدﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ 1 ﯾﺎ 0 ﺑﺎﺷــﺪ. ﯾﮏ اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ  4-QAM ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﻰ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر روش ﻣﺠــﺰا ﻣﻮدﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل اﺟﺎزه ارﺳــﺎل 00, 01, 10 ﯾﺎ 11 را ﻣﻰدﻫﺪ. دو رﻗﻢ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﮐﺪﻫﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺖ.

 روﺗﺮﻫﺎى Wi-Fi 5 اﻣﺮوزى 256-QAM ﻫﺴــﺘﻨﺪ. روﯾﻪ ﻓﻮق ﺑــﻪ روﺗﺮﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﺸــﺖ رﻗﻢ ﺑﺎﯾﻨﺮى را ﻫﻤﺰﻣﺎن ارﺳــﺎل ﮐﻨﻨﺪ. اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮق در زﻣﺎن ﺧﻮد دﺳــﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﻰ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه آورد. روﺗﺮﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ از ﺳــﺎل 2013 ﻣﯿــﻼدى ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑــﺎزار آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد Wi-Fi 5 ﺑﻮدﻧﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ وﯾﺪﯾﻮﻫــﺎ را ﺑﺎﻓــﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎن اﻧﺘﻈــﺎر را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ. ﺣﺎﻻ ﻗﺮار اﺳــﺖ Wi-Fi 6 ﺗﺎ 1024-QAM اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎل ده رﻗﻢ ﺑﺎﯾﻨﺮى را ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.

OFDMA ﺑﻪ روﺗﺮﻫــﺎ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ

ﺣﺘﻤﺎ ﻏﻮل ﭼﻬﺎر دﺳــﺖ ﻣﺜﺎل ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ، اﯾﻦ ﭼﻬﺎر دﺳــﺖ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰى اﺳــﺖ ﮐﻪ در ﻓﻨﺎورى واىﻓﺎى ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﺎﻣﺪ (OFDMA) ﺳــﺮﻧﺎم Orthagonal Frequency Division Multiple Access ﻧﺎم دارد.

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺳــﺎده، OFDMA ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪى در Wi-Fi 6 اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺗﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻼﯾﻨﺖ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﻰ ﮐﻨﺪ. دﻗﯿﻖﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ OFDMA ﺑﻪ روﺗﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻰ را ﮐﻪ ﺑﺮاى ارﺳﺎل ﺳــﯿﮕﻨﺎلﻫﺎى ﺧﻮد در ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ 2,4 ﯾﺎ 5 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎى اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻪﻧﺎم واﺣﺪﻫﺎى ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ RU ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ RUﻫﺎ ﺷــﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزوى اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاى ﻏﻮل ﻣﺜﺎل ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ در اﺗﺎق ﻧﺸــﯿﻤﻦ ﻧﺸﺴــﺘﻪاﯾﺪ و در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸــﺎن دادن ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﻨﺴــﺘﺎﮔﺮام ﻫﺴــﺘﯿﺪ، روﺗﺮ Wi-Fi 6 ﺷــﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ RU را ﺑﻪ دﺳــﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺷــﻤﺎ و RU دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺷــﻤﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐــﻪ داده ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ دﺳــﺘﮕﺎه را ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ RU ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﻨﺪ. از ﺳﺮوﯾﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﻰﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻰ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ OFDMA را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮه، ﭼﻨﺪ ورودى ﭼﻨﺪ ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﻮدن روﺗﺮ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر MU-MIMO ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﻰﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ OFDMA، MU-MIMO ﺑﻪ روﺗﺮ اﺟــﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دﺳــﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎى ﻣﻨﺒﻊ، MU-MIMO ﺑﺮاى ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﮑﺎﻧﻰ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﺪ.

 MU-MIMO ﺑــﺮاى اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳــﺎل 2015 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪروزرﺳــﺎﻧﻰ Wi-Fi 5 ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎى ﺧﺎرج ﺷﺪه از روﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺖ، اﻣﺎ در ﻧﺴﺨﻪ Wi-Fi 6 اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﺑﻪ روﺗﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎى ورودى از ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

OFDMA ﺑﻪ روﺗﺮﻫــﺎ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
OFDMA ﺑﻪ روﺗﺮﻫــﺎ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ وﻇﺎﯾﻒ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ

مصرف انرژی کمتر با وای فای ۶ (Wi-Fi 6)

 اﮐﺴــﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖﻫﺎى Wi-Fi 6 ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑــﺮ روﯾﮑﺮد زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎت را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨﺪ از ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺮژى ﮐﻤﺘﺮى ﻣﺼﺮف ﻣﻰﺷــﻮد و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮى دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﮐــﻪ target Wake Time ﻧــﺎم دارد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﻮد ﺗﺎ روﺗﺮ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﭘﻠﯿــﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ و راﻧﻨﺪﮔﻰ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. وﻗﺘﻰ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮارﺗﻰ ﯾﺎ ﻗﻔﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره‌اى ﺑﺎ ﭘﯿﻨﮓ ﺑﻪ روﺗﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ، Wi-Fi 6 ﺑﻪ روﺗﺮ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ آن‌ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻰ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳــﯿﮕﻨﺎلﻫﺎى ورودى دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﺷﻮد.


حتما بخوایند: چگونه از هک شدن مودم جلوگیری کنیم؟


 ﮐﻰ و ﮐﺠﺎ Wi-Fi 6 در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

ﻫــﺮ ﭼﻨــﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ واىﻓــﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻــﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺧــﻮد را ﺑﺮاى دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ از 802.11ax اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ آﻏﺎز ﮐﺮده، اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷــﺪن وای فای 6 زﻣﺎن ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ. ﭘﺮچم‌‌‌‌داران ﺗﻠﻔﻦﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻠﮑﺴــﻰ ﻧﻮت 10 ﺳﺎﻣﺴــﻮﻧﮓ و آىﻓﻮن 11 از Wi-Fi 6 ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و روﺗﺮﻫﺎى
وای فای 6 را ﻣﻰﺗﻮان در ﻗﻔﺴــﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳــﺖ ﺑﺮاى اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاى وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﺻﺪﻫﺎ دﻻر ﺧﺮج ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿــﺰات اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ ﮐﻤﻰ دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﻰ از ﺗﺐ و ﺗﺎب اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﯾﮏ روﺗﺮ Wi-Fi 6 ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪارى ﮐﻨﯿﺪ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﯾﺎى آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ.

معرفی تجهیزات شبکه WiFi 6

در این بخش از مقاله قصد داریم به معرفی تجهیزات شبکه‌ای که از تکنولوژی وای فای ۶ پشتیبانی می‌کنند بپردازیم. در ادامه همراه ما باشید تا با مودم، روتر و اکسس پوینت‌‌های وای فای ۶ موجود. در بازار ایران آشنا شوید.

معرفی مودم وای فای ۶ (WiFi 6)

مودم فیبر نوری وای فای 6
مودم فیبر نوری وای فای 6

مودم فیبر نوری دوبانده هوآوی HS8546X6 (وای فای 6) که تصویر آن در قسمت زیر قرار داده شده است دارای ویژگی‌های متعددی می‌باشد. که از جمله ویژگی کلیدی آن، تکنولوژی وای فای 6 است. این تکنولوژی ترافیک داده ها را به صورت هوشمند مدیریت می‌کند و سرعت وایرلس پایدارتری را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. همچنین در این مودم ۴ عدد پورت شبکه با سرعت گیگابیت تعبیه شده است که برای بسیاری از کاربران اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر دارای 2 عدد پورت USB برای شر کردن اطلاعات می‌باشد.

موارد دیگری هم وجود دارد که می‌تواند هر شخصی را مجاب کند تا برای خرید مودم فیبر نوری دوبانده هواوی HS8546X6 (وای فای 6) اقدام کنند. برای مثال باید به دو آنتن با قدرت ۵ دسی‌بل اشاره کرد. مودم‌های دو‌بانده نسبت به مودم‌های ساده دارای ویژگی‌های بیشتری هستند و این مودم هم دوبانده می‌باشد. در نتیجه از فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز و ۵ گیگاهرتز پشتیبانی می‌کند. این ویژگی‌ها بسیار مهم هستند و با استناد به آیتم‌های موجود در این مودم میتوان آن را جزو بهترین مودم‌های موجود در بازار معرفی کرد.

معرفی روتر وای فای ۶ (Wi-Fi 6)

روتر وای فای ۶ تی پی لینک (Wi-Fi 6)
روتر وای فای ۶ تی پی لینک (Wi-Fi 6)

روتر دوبانده تی پی لینک مدل Archer AX72 (وای فای 6) باتوجه به ویژگی‌های شاخص و کاربردی که دارد، یکی از بهترین روترهای حال حاضر تی پی لینک و همچنین بازار جهانی به شمار می‌آید. از جمله ویژگی‌های کلیدی آن می‌توان به تکنولوژی وای فای ۶، سرعت وایرلس بی‌نظیر 4804Mbps در باند ۵ و 574Mbps در باند ۲.۴،‌ میمو 4×4،‌ پنج عدد پورت گیگابیت، ۶ عدد آنتن قدرتمن، پشتیبانی از پروتکل‌های OpenVPN و PPTP، ۱ عدد پورت USB و … اشاره کرد. این محصول به وسیله ویژگی‌هایی که دارد، به عنوان یکی از قدرتمندترین روترها برای کاربری خانگی و اداری شناخته می‌شود.


حتما بخوانید: معرفی مودم با تکنولوژی وای فای 6


جمع بندی

در این مقاله از مجله برقچی به Wi-Fi 6 چیست؟ هرآنچه که باید درباره وای فای ۶ بدانید! پرداختیم و در ادامه به یکسری سوالات پرتکرار شما پاسخ دادیم. همانطور که می‌دانید درحال حاضر تعدادی از دستگاه‌ها که معمولا جزو پرچمداران برندها می‌باشند از وای فای ۷ بهره مند شده‌اند و مهم‌ترین ویژگی آن‌ها سرعت وایرلس بالا و پایدار و همچنین مصرف انرژی کمتر است. همین ویژگی باعث شده تا طرفداران دستگاه‌های وای فای ۶ و ۷ روز به روز بیشتر شود. ممنون که تا پایان مقاله همراه ما بودید. امیدوارم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

4.2/5 - (4 امتیاز)
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
دیدن همه دیدگاه ها