ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ روﺗﺮ وای فای 6 تی پی لینک TP-Link Archer AX6000

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ روﺗﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ TP-Link Archer AX6000

روﺗﺮ تی پی لینک TP-Link Archer AX6000 ﺳﺮﯾﻊ‌ﺗﺮﯾﻦ روﺗﺮ ﺗﻰ‌ﭘﻰ‌ﻟﯿﻨﮏ اﺳــﺖ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد 802.11ax ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان Wi-Fi 6 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ‌ﺷود ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 802.11ax دارد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﮐﻪ تجهیزات شبکه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ روﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮق ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮق از دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى ﺑﻰ ﺳﯿﻢ ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺗﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﻰ از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ روﺗﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺗﻰ‌ﭘﻰ‌ﻟﯿﻨﮏ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﻰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روﺗﺮى ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 802.11ax رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ، ﭘﯿﺶ‌ﺗﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺴﻮس و ﻧﺖ‌ﮔﯿﺮ روﺗﺮﻫﺎى ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪى ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻮق ﺳﺎﺧﺘﻪ‌اﻧﺪ. با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﻰ از ﺳﻮى ﮐﺎرﺑﺮان روﺑﺮو ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺗﺮ ﺑﯽ‌ﺳﯿﻢ TP-Link Archer AX6000 ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎى ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‌اى دارد ﮐﻪ آرﭼﺮ AX6000 را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از رﻗﺒﺎى ﺧﻮد ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ؟

فهرست:

اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد روﺗﺮ Archer AX6000

ﻣﺰاﯾﺎ: ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻰ‌ ﺳﯿﻢ ﺳــﺮﯾﻊ در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد 802.11ac و 802.11ax – طیف متنوعی از تنظیمات و اتصالات – گزینه‌های قدرتمند مدیریتی ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ

ﻣﻌﺎﯾﺐ: ﻧﻤﻰ‌ﺗﻮان آن را ﺳﺮﯾﻊ‌ﺗﺮﯾﻦ روﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار داﻧﺴﺖ. روﺗﺮ ﺑﯽ‌ ﺳﯿﻢ TP-Link Archer AX6000  یک روتر دو بانده 802.11ax اﺳﺖ .ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻰ ‌ﺳیم اﯾــﻦ روﺗﺮ ﺑﻪ ﻟﺤــﺎظ ﻧﻈــﺮى 4.804 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿــﻪ در ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﻰ 5 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ، ﺑﻪ ﻋــﻼوه 1.148 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ روى ﺑﺎﻧﺪ 2.4 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ اﺳــﺖ. در دﻧﯿﺎى واﻗﻌﻰ 90 درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﯿﭻ‌ﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳــﺮﻋﺘﻰ دﺳــﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ از ﻓﻨﺎورى MU-MIMO  ﺑﻪ ﺻﻮرت 8*8 اﺟﺎزه ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﺗﺎ ﺳــﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ‌ﻫﺎ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ واى‌ﻓﺎى ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ.


بیشتر بخوانید:‌ روتر چیست؟ همه چیز درباره روتر!


ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﺸــﺖ درﮔﺎه ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﺗﺮﻧﺖ و ﯾــﮏ درﮔﺎه ورودى WAN برای ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ از اﺗﺼــﺎﻻت GbE 2.5، روﺗﺮ آرﭼــﺮ AX6000 ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ از اﺗﺼﺎﻻت ﺳــﯿﻤﻰ ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﻰ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾــﮏ ﺟﻔﺖ درﮔﺎه USB 3 ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻰ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﻰ از آن‌ﻫﺎ ﺳﻮﮐت USB Type-A اﺳﺘﺎﻧﺪارد و دﯾﮕﺮى ﻓﺮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ Type-C اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ روﺗر 802.11ax ﻣﯿﺎن رده ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮاى ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ، آرﭼﺮ AX6000 ﮔﺰﯾنه ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد روﺗﺮ Archer AX6000

ﻗﯿﻤﺖ و رﻗﺒﺎى روﺗﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ TP-Link Archer AX6000

روﺗر Archer AX6000 قیمتی در حدود 300 دلار دارد که تقریبا با روتر برجسته Asus RT-AX88U در ﯾــﮏ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺖ ﻗــﺮار دارد .روﺗﺮ RT-AX88U وﯾﮋﮔﻰ‌ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴــﯿﺎر ﺧﻮﺑﻰ دارد، اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ که ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد، آرﭼﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎى ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد. روﺗﺮ دﯾﮕﺮى ﮐﻪ ارزان ﺗﺮ از آرﭼﺮ اﺳــﺖ و از اﺳﺘﺎﻧﺪارد 802.11ax ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﮐﻨﺪ، روﺗﺮ ﺳــﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺖ‌ﮔﯿﺮ اﺳﺖ. ﺷــﺎﯾﺪ Nighthawk AX4 سریع‌ترین و پیشرفته‌‌ترین روﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ قیمت 165 دﻻرى ﺧﻮد ارزان‌ﺗﺮﯾﻦ روﺗﺮ Wi-fi 6  یک ﻣﺪل ﻣﯿﺎن رده 270 دلاری با نام Nighthawk AX8 وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮان آن را رﻗﯿب Archer AX6000 دانست.


حتما بخوانید: نحوه تغییر رمز وای فای


طراحی و قابلیت‌های روﺗﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ TP-Link Archer AX6000

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺗﺮﻫﺎى Archer قبلی، AX6000 ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﻰ ﻫﻨﺪﺳــﻰ ﻧﺎﻣﻨﻌﻄﻒ دارد ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺸﻰ ﺷﯿﮏ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﺸﮑﻰ ﻣﺎت در ﺑﺪﻧﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺑﻌﺎد اﯾﻦ روﺗﺮ 60.2*261.2*261.2 میلی متر (ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 60,2×261,2×261,2) اﺳﺖ. اﺑﻌﺎد اﯾﻦ روﺗﺮ ﻫﺸــﺖ آﻧﺘﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ در ﻟﺒﻪ ﻫﺎى آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓته اﺳﺖ. در ﺑﺎﻻى آن ﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﺻﯿﻘﻠﻰ و ﺑﺮاق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻧﺸﺎن دادن وﺿﻌﯿﺖ روﺗﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﺎده و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﻣﻰ‌ﺗﻮان آن را ﭼﺸﻢ‌ﻧﻮاز ﺧﻮاﻧﺪ.

ﻫﺸــﺖ ﺳــﻮﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ اﺗﺮﻧــﺖ روى اﯾﻦ روﺗﺮ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷــﺪه ﮐﻪ ﺳــﻮﮐﺖ ﻫﺎی 2 و 3 را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ واﺣﺪ 2 ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿــﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﮐﺮد. درﮔﺎه WAN ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ دو اﺳــﺘﺎﻧﺪارد اﺗﺮﻧــﺖ و 2.5 GbE ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﮐﻨﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﯿﻠــﻰ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎى اﺳــﺘﺎﻧﺪارد دوم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷــﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼــﻪ اﯾﻦ روﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮدم ﻣﺠﻬﺰ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از اﺗﺼﺎﻻت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ از ﺟﻤﻠﻪ L2TP ،PPPoE و PPTP ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﻰ ﮔﺰﯾﻨﻪ‌اى وﺟﻮد دارد که در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﺮاى ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﺎ ﺟﻌﻞ آدرس ﻣﮏ اﺳﺘﻔﺎده کنید.

در ﮐﻨــﺎر روﺗﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ TP-Link Archer AX6000 ﯾﮏ ﺟﻔﺖ درﮔﺎه USB 3 وﺟــﻮد دارد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﻰ‌دﻫند ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮه ﺳــﺎز ﺧﺎرﺟﻰ را ﺑﻪ روﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ DLNA ﻓﺎﯾﻞ‌ﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷــﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻓﺎﯾﻞ‌ﻫﺎى وﯾﺪوﯾﻰ را اﺳــﺘﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ روﺗﺮ ﻓﻮق از وﯾﮋﮔﻰ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬارى ﭼﺎﭘﮕﺮ ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﻰ ﻋﺠﯿﺐ اﺳــﺖ.ﺗﻰ‌ﭘﻰ‌ﻟﯿﻨﮏ در آﮔﻬﻰ‌ﻫــﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ اﻋﻼم ﮐﺮد روﺗﺮ ﻓﻮق از ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰى ﭼﻬﺎر ﻫﺴﺘﻪ 1.8 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﭘﺮدازﺷﮕﺮ اﺷﺘﺮاﮐﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد و مشخص نکرد منظورش از دو ﭘﺮدازﺷﮕﺮ اﺷﺘﺮاﮐﻰ ﭼﯿﺴﺖ.

ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ AX6000 دو گزینه در اختیار ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دارد. ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺮﺗﺎل وب داﺧﻠﻰ دﺳــﺘﮕﺎه اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Tether اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﻧﺪروﯾﺪ و IOS در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه اﻧﺪ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ‌. در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روﺗﺮﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﻧﺎﻗﺺ و ﮐﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اما Tether ﺑﺎ راﺑﻂ ﺧﻮش ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ روزاﻧﻪ از آن‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨﯿﺪ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﻰ‌دﻫﺪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﯿﻠﻰ ﺧﻮﺑﻰ دارد.

ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻼﯾﻨﺖ‌ﻫﺎى ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨــﺪى ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ دﺳــﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ، ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾﻦ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ، ﺷــﺒﮑﻪ ﻣﻬﻤﺎن را ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى ﮐﻨﯿﺪ و ﺣﺘﻰ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ روﺗﺮ و اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻀﺎى ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮاى را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻮز ﻣﻰ‌دﻫﺪ اﺟﺎزه ﮐﻪ دارد وﺟﻮد ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ. اﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاى ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪى از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻰ‌ﭘﻰ‌ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارزﻧﺪه اى ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن روﺗﺮ از آن اﻟﮕﻮﺑﺮدارى ﮐﺮده‌اند.

ﺑﺮاى دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎى ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت راﺑــﻂ ﺗﺤﺖ‌ وب ﺑﺮوﯾﺪ. راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮى ﺗﺤﺖ وب ﺧﻮش ﺳــﺎﺧﺖ و ﻣﻨﻈﻢ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﺪه اﺳﺖ. زﺑﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ در ﺳــﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻨﻞ اﺻﻠﻰ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه‌اﻧﺪ و اﺟﺎزه ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. در ﺑﺎﻻى ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨد.

در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ اﻧــﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از اﺑﺰارﻫــﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻰ ﮐﻪ ﺑــﺮاى رزرو آدرس IP و ﭘــﻮرت ﻓﻮرواردﯾﻨﮓ ﻧﯿﺎز اﺳــﺖ در دﺳــﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دارد. ﯾــﮏ وﯾﮋﮔﻰ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤــﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ QoS اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﺟﺎزه ﻣﻰ‌دﻫﺪ اوﻟﻮﯾﺖ‌ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳــﺘﮕﺎه‌ﻫﺎ ﯾﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ. ﯾﮏ اﺑﺰار ﻧﻈﺎرﺗﻰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻼدرﻧﮓ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰ و ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺑﻼدرﻧﮓ دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده کرد.

TP-Link یک سیستم اختصاصی به‌نام HomeCare  ﻧﯿــﺰ دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺿﺪ وﯾﺮوس و ﮐﻨﺘــﺮل واﻟﺪﯾﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ. اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻨﺘﺮل واﻟﺪﯾــﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﺎﻣﻞ اﺳــﺖ و اﺟﺎزه ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﻣﺤﺘﻮاى وب را ﺑﺮ اﺳــﺎس دﺳــﺘﻪ ﺑﻨﺪىﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺷــﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺳــﺎﯾﺖ‌ﻫﺎى ممنوعه فیلتر کنید و برای دستگاه‌هایی که اجازه دسترسی دارند مدت زﻣﺎﻧﻰ را ﺑﺮاى دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿد.

 

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫــﺎى اﻣﻨﯿﺘــﻰ و ﺿﺪوﯾﺮوس روﺗﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ TP-Link Archer AX6000 ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻓﻨﺎورى ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﺮﻧﺪﻣﯿﮑــﺮو  ﻋﻤــﻞ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨــﺪ. ﺿﺪوﯾﺮوس روﺗــﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧــﻮدﮐﺎر ﻫﺮ وب‌ﺳﺎﯾﺘﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻨﯿﺘﻰ ﺗﺮﻧﺪﻣﯿﮑﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﺮب شناسایی شوند را مسدود می‌کند. HomeCare ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاى اداﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺘﺮاك ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪارى ﮐﻨﯿﺪ.

از دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎى ارزﺷــﻤﻨﺪ اﯾﻦ روﺗﺮ ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪى واى‌ﻓﺎى، زﻣﺎن ﺑﻨﺪى رﯾﺒﻮت ﺧﻮدﮐﺎر و ﺧﺎﻣــﻮش ﺑﻮدن ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان ﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﮐﻼﯾﻨﺖ‌ﻫﺎ روى اﻣﻮاج ﮐﻢ ﺳــﺮﻋﺖ 2.4 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯿــﺪ ﺑﻮد، ﻫــﺮ ﭼﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﺳــﺎده ﺑﺎﻧﺪﻫﺎى رادﯾﻮﯾﻰ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿد.

ﺗﻰ‌ﭘﻰ‌ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ روﺗﺮ ﻓﻮق را ﺑﺎ اﻟﮑﺴﺎ و IFTTT ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺗﺮﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ دارد.

ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺻﻮﺗﻰ، ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻬﻤﺎن را روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﯿﺴﺘم WPS pairing را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ، آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠــﺎم دﻫﯿﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠــﻒ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت QoS اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

وضعیت عملکرد روﺗﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ TP-Link Archer AX6000

ﻫﻤﺎن‌ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷــﺎره ﺷﺪ Archer AX6000  ﺑﺎ ﺳــﺮﻋﺖ 4.804 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿــﻪ در ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﻰ 5 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﻪ ﻋﻼوه 1.148 1.148 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ روى ﺑﺎﻧــﺪ 2.4 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗــﺰ ﻫﻢ رده روﺗﺮ ﭘﺮﺳــﺮﻋﺖ Asus RT-AX88U اﺳــﺖ، اﻣﺎ ﺗﻌﺪد آﻧﺘﻦ ﻫﺎى روﺗﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺗﺮ Netgear AX12 ﺑﺘﻮاﻧــﺪ از ﻓﻨــﺎوری 8*8 MU-MIMO  پشتیبانی کند و از ﯾــﮏ ﭘﻬﻨــﺎى ﺑﺎﻧــﺪ ﻋﻈﯿــﻢ دوﺑﺮاﺑﺮى ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ دﺳــﺘﮕﺎه رده ﺧــﻮد ﺑﺮﺧــﻮردار ﺑﺎﺷــﺪ.

ﺑﺮاى اﯾﻦ ﮐــﻪ ﺑﺘﻮان ﻋﻤﻠﮑــﺮد اﯾﻦ روﺗﺮ را در دﻧﯿــﺎى واﻗﻌــﻰ و در ﻋﻤﻞ اﻣﺘﺤــﺎن ﮐﺮد، ﭼﻨــﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ روی آن صورت گرفته است. Archer AX6000 اﺑﺘﺪا ﺑــﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶ ﻓــﺮض و ﻧﺼﺐ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎن‌اﻓــﺰار در ﯾﮏ اﺗﺎق ﻧﺸــﯿﻤﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷــﺪ. ﺳــﭙﺲ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻟﭙﺘــﺎپ Dell Latitude 5490 (ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آداﭘﺘﻮر 2*2  MIMO Intel AX200 802.11ax ) وﺿﻌﯿﺖ اﺗﺼﺎل  آن ﺑــﻪ ﺑﺎﻧﺪ5  ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﺳــﺮﻋﺖ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑــﺮاى ﮐﭙﻰ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺣﺠﯿﻢ در اﺗﺎق‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺷﺪ. ﺟﺪول ﯾﮏ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ  و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ روﺗﺮ  RT-AX88U را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ.

ﺳﺮﻋﺖ روى اﺳﺘﺎﻧﺪارد

802.11ax

(ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ)

آﭘﻠﻮد

Asus

AX88U

آﭘﻠﻮد

TP-Link

AX6000

داﻧﻠﻮد

Asus

AX88U

داﻧﻠﻮد

AX88U

AX6000

اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ 39,7 34,1 70,5 60,1
ﺑﺎﻟﮑﻦ ﭘﺸﺘﻰ 24,7 19,2 51,6 44,3
اﺗﺎق ﺧﻮاب 27,8 26,1 56,8 50,5
ﺣﻤﺎم 16,6 15,1 32,6 26,1

ﺟﺪول 1

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ  روﺗﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ TP-Link Archer AX6000 ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﻰ دارد و ﺣﺘﻰ در دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد 15 ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳــﺖ. اﯾﻦ ﺳــﺮﻋﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻌﺎدل Mbits/sec120 ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاى اﺳﺘﺮﯾﻢ ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ 4K است.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮى

Archer AX6000 روﺗــﺮى اﺳــﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾــﺎدى اراﺋﻪ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎه در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎﻧﺪاردac 802.11 و ax 802.11 ﭘﺮ‌ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﭘﻮرت‌ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﻰ‌دﻫﺪ. ﺷــﻤﺎ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮى ﺗﺤﺖ وب و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸــﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺧﻮش ﺳــﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‌اى از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺪون ﺷــﮏ روﺗﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ TP-Link Archer AX6000 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫــﺮ روﺗﺮ ax 802.11 دﯾﮕــﺮى ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ اﺳــﺖ، اﻣﺎ ﻧﻤﻰ‌ﺗﻮان آن را ﭘﺮﭼﻤﺪار اﯾﻦ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﮐﺮد، زﯾﺮا رﻗﺒــﺎى دﯾﮕﺮى ﻣﺜﻞ Asus RT-AX88U دارد ﮐﻪ در ax 802.11 ﺳــﺮﯾﻊ‌ﺗﺮ اﺳــﺖ و Netgear Nighthawk AX12 ﮐــﻪ در اﺗﺼــﺎﻻت ﻗﺪﯾﻤﻰ ﺗﺮ ﭘﯿﺮوز ﻣﯿﺪان اﺳــﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺎق ﻫﺴــﺘﯿﺪ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﺎورى ﺟﺪﯾﺪ ax 802.11 بهره‌مند شوید و هنوز خیلی از تجهیزات سخت افزاری شما از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ، AX6000 ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﻮازن ﻋﺎﻟﻰ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﻼﯾﻨﺖ‌ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ روﺗﺮ ﺑﯽ‌ ﺳﯿﻢ TP-Link Archer AX6000

طراحی ساخت
9
استفاده از ایده‌های جدید و نوآوری در محصول
9
ارزش خرید در مقایسه با پرچمدارهای سایر برندهای مشهور
8
مشخصات و امکانات
10

نکات مثبت

  • ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻰ‌‌ﺳﯿﻢ ﺳــﺮﯾﻊ در ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد 802.11ac و 802.11ax
  • گزینه‌های قدرتمند مدیریتی با سهولت دسترسی
  • طیف متنوعی از تنظیمات و اتصالات
  • قابلیت‌های امنیتی و ضدویروس
  • طراحی منحصر بفرد

نکات منفی

  • نمی‌توان آن‌را سریع‌ترین روتر موجود در بازار دانست
  • پشتیبانی نکردن از به‌اشتراک‌گذاری چاپگر
  • مجهز نبودن به مودم
  • ابعاد نسبتا بزرگ
  • قیمت نسبتا بالا
5/5 - (7 امتیاز)
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
دیدن همه دیدگاه ها