تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

ﺗﺎﺛﯿﺮات و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى نسل ششم اینترنت 6G

ﺟﻬﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ورود ﺳﺮاﺳﺮى ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﺑﻰﺳﯿﻢ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ (5G)  است و همه می‌خواهند تاثیر آن بر اﻗﺼﺎد و دﻧﯿﺎى روزﻣﺮه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﺷﺸــﻢ را آﻏﺎز ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 250 ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻰ ﻓﻨﺎورىﻫﺎﯾﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﻰ ﻓﻮق اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ نسل ششم اینترنت 6G  ﭼﯿﺴــﺖ و ﭼﺮا ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟ دﮐﺘﺮ آرو ﭘﻮﺗﻮ، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه Oulu ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ: ” ﻧﻤﻰداﻧﻢ 6G ﭼﯿﺴﺖ. ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﻰداﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻰ از اﺗﻔﺎﻗﺎت زودﺗﺮ از زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﺷﺪه رخ ﻣﻰدﻫﻨد “.

آﻗﺎى ﭘﻮﺗﻮ در ﺣﺎﻟﻰ اﺑﺮاز ﺑﻰ اﻃﻼﻋﻰ در ﻣﻮرد 6G ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﯾﮑﻰ از ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻋﻈﯿﻢ 6G ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺣﻀﻮر دارد و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را راه اﻧﺪازى ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوژه اى ﮐﻪ 285 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاى آن ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اى ﮐﻪ در ﻣﻮرد 6G وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو 5G  اﺳﺖ و ﺳﻌﻰ در ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﮐﺮدن آن دارد.

فهرست مقاله:

 


حتما بخوانید : نحوه تغییر رمز وای فای


ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﺑﻰ‌ﺳﯿﻢ نسل ششم اینترنت 6G

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر 5G در اﺑﺘﺪاى راه اﺟﺮاﯾﻰ ﺷــﺪن اﺳــﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ‌رود ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﺮاى ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدى ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر 4G و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‌ﻫﺎى آن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫﺎى 5G ﺑﯿﺸﺘﺮ از 4G اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪه ﺗﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ راﻏﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى روى 5G ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮق ﺣﻞ ﻣﻰ‌ﺷﻮد. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺒﻪ (edge computing) ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒــﺖ 5G در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ، دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى ﺧﻮدﮐﺎر و اﺳــﺘﺮﯾﻢ‌ﻫﺎى واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬر از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬر از ﻧﺴــﻞ دوم ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﺄﺧﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل‌ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ. ﭘﻮﺗﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﭼﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﻢ آن‌ﻫﺎ را در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪى ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. در دﻧﯿﺎى ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى ﺳﻠﻮﻟﻰ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴــﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ‌ﻫﺎى اوﻟﯿﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارﻧﺪ ﮐﻪ نسل ششم اینترنت 6G ﻗﺮار اﺳــﺖ ﺳــﺮﻋﺖ 1  ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳــﺮﻋﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳــﯿﮕﻨﺎل‌ﻫﺎى ﺑﺎﻻى 1 ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰ دارﯾﻢ؛ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ‌ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى 5G ﻋﻤﻮﻣا در ﺣﺪ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻰ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، ﻣﻌﻤﺎرى‌ﻫﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ ﺟﺪﯾﺪ، ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺮاﺷﻪ‌ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژى ﻧﯿﺎز اﺳــﺖ. ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﻣﺪت‌ﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻟﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن در ﮐﻨﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ، ﻓﻨﺎورى‌ﻫﺎى دﯾﮕﺮى ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آن‌ﻫﺎ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﻰ‌ﺷــﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﮔﻮﺷــﻰ‌ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ورود 5G نقش ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮى ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و از ﺣﺎﻟﺖ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ و ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳــﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدىﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﮔﻮﺷﻰﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺤﺚ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ، ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺗﺠﻬﯿﺰات شبکه ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪى ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮﺗﻮ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــت نسل ششم اینترنت 6G دوران ﮔﺬر از ﮔﻮﺷــﻰﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﺼــﻮر ﻣﻰﮐﻨﺪ ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﮐﺎرﺑﺮدىﺗﺮ دﯾﮕﺮى ﺟﺎى آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﺰد ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. روش اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .

ﭘﻮﺗﻮ می‌گوید : ” روش اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ورود ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎى ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ، واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮى ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺟﺪﯾﺪ و روﺑﺎتﻫﺎى اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎى ﮐﺎرآﻣﺪى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ، ﻣﺮدم ﺑﻪﺟﺎى ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎى ﻣﺸــﺨﺼﻰ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺳــﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻣﻰروﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻘﻰ روى دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻫﺮ ﻧﺴﻠﻰ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى ﺑﻰﺳﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﻃﻮل ﻣﻰﮐﺸد. پس انتظار داریم شکل‌گیری نسل ششم حدودا از سال 2020 تا سال 2029 زمان ببرد. پیش بینی می‌کنیم تا سال 2035 شبکه‌های 5G به طور کامل فراگیر شده باشند و پس از آن 6G  به شکل محدود به میدان وارد شود.”

چالش های پیش روی نسل ششم اینترنت 6G

ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧﺮژى و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤــﺎظ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮه اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﺸﮑﻼت دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى اﻣﺮوزى ﻫﺴــﺘﻨﺪ .وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﻰﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻗﺖ ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺷﺎرژر در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ یک محدودیت است و با ورود 6G مشکلات بیشتری هم ایجاد می‌شود. ﭼﻪ راﻫﻰ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ به‌توان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ، اﻧﺮژى ﻻزم ﺑﺮاى ﺗﺒﺎدل دادهﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد؟ ﻓﻨﺎورى اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻰﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﻰ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷــﺪه، اﻣﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮى و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ شد راه اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﺑﻰﺳﯿﻢ ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﺣﺪود 300 هزار تومان می‌شود. یکی از اهداف 5G و 6G ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ارتباطی است. زمانی که این کار به سرانجام برسد، شاهد افزایش چشم‌گیر ﻧﺮخ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴــﺘﯿﻢ و ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳــﺮاغ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﺮوﯾــﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳــﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت، اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮﻫﺎ، ﭘﺮدازشﻫﺎى ﺗﺼﻮﯾﺮى و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮدﮐﺎرﺳــﺎزى وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ. دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزى و ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزى وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺎﻟﻰ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى آن ﮐﺎر ﺳﺎده اى ﻧﯿﺴﺖ.

چالش های پیش روی نسل ششم اینترنت 6G
تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷــﺎره ﺷﺪ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى نسل ششم اینترنت 6G ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻨﻰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷــﻮﻧﺪ. ﯾﮑﻰ از ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪﺣﻞ ﺷﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻰرود در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻰ ﺑﺮاى آن اﺑﺪاع ﺷﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴــﻰ ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰى و ﺧﻄﻮط ﻧﻮرى اﺳــﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮرى در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ دﺷــﻮارىﻫﺎى ﺧﻮد را دارد و ﻃﺒﻖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﯿﻒ ﻫﺎى ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ، زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد اﺷﯿﺎ، اوﺿﺎع ﺟــﻮى و ﺣﺘﻰ ﻫﻮاى ﻣﻪ آﻟــﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﻰ روى ﺳــﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ می‌گذارند. محققان موسسه Karlsruhe اعلام کرده‌اند برخی از این ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دو آﻧﺘﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺨﺼﻮص، داده ﻫﺎى روى اﻣﻮاج ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰى را ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮرى اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ راﻫﮑﺎر ﺧﻮد را روى ﺳﺮﻋﺖ 50 ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدى روى ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ اﻣﻮاج ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰى اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺳﺎزى ﻣﮑﺎﻧﻰ/ﻓﻀﺎﯾﻰ

ﻣﺎﻟﺘﻰ ﭘﻠﮑﺴــﯿﻨﮓ ﻣﮑﺎﻧﻰ (spatial multiplexing) ﻓﻨﺎورى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻣﺎﻟﺘﻰ ﭘﻠﮑﺴﯿﻨﮓ ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻰ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺳــﯿﮕﻨﺎلﻫﺎى داده ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺑﯿﺖ از ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه و دوﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد (reuse) ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎراﻣﺪﺗﺮ از ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم reuse اﻣﮑﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪﺑﺎره از ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد. ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺘﻦﻫﺎى MIMO در 6G اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ آﻧﺘﻦﻫﺎ وﯾﮋﮔﻰﭼﻨﺪ ﻣﺴــﯿﺮى را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ روش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى اﯾﻦ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴــﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿــﺪا ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ داده ﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ و ﻫــﻢ در ﮐﯿﻔﯿﺖ داده درﯾﺎﻓﺘﻰ (ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷــﺪن اﺧﺘﻼل ﻫﺎ) ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷــﮕﺮﻓﻰ دارد. در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎى ﺑﺎﻻ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿــﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت در ﻣﮑﺎن ﻫــﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، اﺧﺘﻼف زﯾﺎدى ﻫﻮا و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﻧﻊ، دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت در ﺷﯿﺸﻪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻃﯿﻒ ﻫﺎى ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐــﻪ 6G ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى ﻣﮑﺎنﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻨﺎورىﻫﺎ و اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ

در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﺗﺎ رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ نسل ششم اینترنت 6G  زﻣﺎن زﯾﺎدى ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه، اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷــﺪه‌اﻧﺪ. دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎ ﺳــﺎل 2030 ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﺖ ﺷﺮﮐﺖ الﺟﻰ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳــﺎل 2019 میلادی مرکز تحقیقات 6G  خود در کره جنوبی را ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﮐــﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﻪ 5G  دارﻧﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎزار ﭘﺮﺳﻮدى اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻋﺎﯾﺪ آنﻫﺎ ﻣﻰﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳــﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪاى ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ نسل ششم اینترنت 6G ﺑﺮوﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﻼش ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.


این مقاله را حتما بخوانید: نحوه ساخت جیمیل ، آموزش تصویری نحوه ساخت اکانت گوگل


 

4/5 - (4 امتیاز)
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
دیدن همه دیدگاه ها