تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

0
599
مدت زمان مطالعه : 6 دقیقه

ﺗﺎﺛﯿﺮات و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى نسل ششم اینترنت 6G

ﺟﻬﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ورود ﺳﺮاﺳﺮى ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺳﯿﻢ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ (5G)  است و همه می‌خواهند تاثیر آن بر اﻗﺼﺎد و دﻧﯿﺎى روزﻣﺮه را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ  و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﺷﺸــﻢ را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﯾﮏ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر 250 ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷــﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻰ ﻓﻨﺎورى ﻫﺎﯾﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﻰ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﻰ ﻓﻮق اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ نسل ششم اینترنت 6G  ﭼﯿﺴــﺖ و ﭼﺮا ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟ دﮐﺘﺮ آرو ﭘﻮﺗﻮ، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه Oulu ﻓﻨﻼﻧﺪ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ: ” ﻧﻤﻰ داﻧﻢ 6G  ﭼﯿﺴﺖ. ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﻰ داﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻰ از اﺗﻔﺎﻗﺎت زودﺗﺮ از زﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﺷﺪه رخ ﻣﻰ دﻫﻨد “.

آﻗﺎى ﭘﻮﺗﻮ در ﺣﺎﻟﻰ اﺑﺮاز ﺑﻰ اﻃﻼﻋﻰ در ﻣﻮرد 6G ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﯾﮑﻰ از ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻋﻈﯿﻢ 6G ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺣﻀﻮر دارد و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را راه اﻧﺪازى ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوژه اى ﮐﻪ 285 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاى آن ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ اى ﮐﻪ در ﻣﻮرد 6G وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو 5G  اﺳﺖ و ﺳﻌﻰ در ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﮐﺮدن آن دارد.

حتما بخوانید : نحوه تغییر رمز وای فای

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺳﯿﻢ نسل ششم اینترنت 6G

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر 5G در اﺑﺘﺪاى راه اﺟﺮاﯾﻰ ﺷــﺪن اﺳــﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰ رود ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﺮاى ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدى ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر 4G  و ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎى آن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫﺎى 5G ﺑﯿﺸﺘﺮ از 4G اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪه ﺗﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ راﻏﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى روى 5G  ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻮق ﺣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺒﻪ (edge computing)  ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮى ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒــﺖ 5G در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺧﻮدﮐﺎر و اﺳــﺘﺮﯾﻢ ﻫﺎى واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬر از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬر از ﻧﺴــﻞ دوم ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺗﺄﺧﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ و ﺳﺮﻋﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ . ﭘﻮﺗﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﭼﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﻰ ﮐﻨﯿﻢ آن ﻫﺎ را در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪى ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .در دﻧﯿﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﺳﻠﻮﻟﻰ ﻫﺪف رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴــﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻫﺎى اوﻟﯿﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع  دارﻧﺪ ﮐﻪ نسل ششم اینترنت 6G  ﻗﺮار اﺳــﺖ ﺳــﺮﻋﺖ 1  ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳــﺮﻋﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳــﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎى ﺑﺎﻻى 1 ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰ  دارﯾﻢ؛ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى 5G ﻋﻤﻮﻣا در ﺣﺪ ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻰ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، ﻣﻌﻤﺎرى ﻫﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ ﺟﺪﯾﺪ، ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژى ﻧﯿﺎز اﺳــﺖ .ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧﻰ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن در ﮐﻨﺎر ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ، ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى دﯾﮕﺮى ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ  ﻣﺘﺤﻮل ﻣﻰ ﺷــﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ورود 5G نقش ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮى ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺣﺎﻟﺖ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ و ﺗﻔﺮﯾﺤﻰ ﺑﻪ ﯾﮏ وﺳــﯿﻠﻪ ﮐﺎرﺑﺮدى ﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻮﺷﻰ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺤﺚ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺗﺠﻬﯿﺰات شبکه ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪى ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮﺗﻮ، ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳــت نسل ششم اینترنت 6G  دوران ﮔﺬر از ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺗﺼــﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى ﮐﺎرﺑﺮدى ﺗﺮ دﯾﮕﺮى ﺟﺎى آن ﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻧﺰد ﻣﺮدم ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ . روش اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .

ﭘﻮﺗﻮ می‌گوید : ” روش اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ ورود ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎى ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ، واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮى ﭘﯿﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﺟﺪﯾﺪ و روﺑﺎت ﻫﺎى اﻧﺴﺎن ﻧﻤﺎى ﮐﺎرآﻣﺪى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ، ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎى ﻣﺸــﺨﺼﻰ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺳــﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻰ ﻣﻰ روﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻘﻰ روى دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻫﺮ ﻧﺴﻠﻰ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺳﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ دﻫﻪ ﻃﻮل ﻣﻰ ﮐﺸد. پس انتظار داریم شکل گیری نسل ششم حدودا از سال 2020 تا سال 2029 زمان ببرد . پیش بینی می‌کنیم تا سال 2035 شبکه های 5G به طور کامل فراگیر شده باشند و پس از آن 6G  به شکل محدود به میدان وارد شود.”

چالش های پیش روی نسل ششم اینترنت 6G

ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧﺮژى و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤــﺎظ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮه اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﺸﮑﻼت دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎى اﻣﺮوزى ﻫﺴــﺘﻨﺪ .وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﻰ ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻗﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آن ﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎرژ ﻣﺠﺪد ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺷﺎرژر در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ یک محدودیت است و با ورود 6G مشکلات بیشترزی هم ایجاد می‌شود. ﭼﻪ راﻫﻰ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ، اﻧﺮژى ﻻزم ﺑﺮاى ﺗﺒﺎدل داده ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد؟ ﻓﻨﺎورى اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻰ ﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷــﺪه، اﻣﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮى و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺳــﺪ راه اﯾﻦ ﻓﻨﺎورى اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﺑﻰ ﺳﯿﻢ ﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﺣﺪود 300 هزار تومان می‌شود. یکی از اهداف 5G و 6G ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ارتباطی است. زمانی که این کار به سرانجام برسد، شاهد افزایش چشم‌گیر ﻧﺮخ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴــﺘﯿﻢ و ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺳــﺮاغ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﺮوﯾــﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳــﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت، اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮﻫﺎ، ﭘﺮدازش ﻫﺎى ﺗﺼﻮﯾﺮى و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮدﮐﺎرﺳــﺎزى وﻇﺎﯾﻒ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزى و ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزى وﻇﺎﯾﻒ ﻋﺎﻟﻰ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى آن ﮐﺎر ﺳﺎده اى ﻧﯿﺴﺖ.

چالش های پیش روی نسل ششم اینترنت 6G

ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷــﺎره ﺷﺪ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى نسل ششم اینترنت 6G ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻨﻰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷــﻮﻧﺪ .ﯾﮑﻰ از ﻣﺸﮑﻼﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﺷﻮد و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻰ رود در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻰ ﺑﺮاى آن اﺑﺪاع ﺷﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴــﻰ ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰى و ﺧﻄﻮط ﻧﻮرى اﺳــﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮرى در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻰ دﺷــﻮارى ﻫﺎى ﺧﻮد را دارد و ﻃﺒﻖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻃﯿﻒ ﻫﺎى ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ، زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد اﺷﯿﺎ، اوﺿﺎع ﺟــﻮى و ﺣﺘﻰ ﻫﻮاى ﻣﻪ آﻟــﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﻰ روى ﺳــﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ می‌گذارند. محققان موسسه Karlsruhe اعلام کرده‌اند برخی از این ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دو آﻧﺘﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺨﺼﻮص، داده ﻫﺎى روى اﻣﻮاج ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰى را ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮرى اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ راﻫﮑﺎر ﺧﻮد را روى ﺳﺮﻋﺖ 50 ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدى روى ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ اﻣﻮاج ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰى اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺳﺎزى ﻣﮑﺎﻧﻰ/ﻓﻀﺎﯾﻰ

ﻣﺎﻟﺘﻰ ﭘﻠﮑﺴــﯿﻨﮓ ﻣﮑﺎﻧﻰ (spatial multiplexing) ﻓﻨﺎورى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزه ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻣﺎﻟﺘﻰ ﭘﻠﮑﺴﯿﻨﮓ ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﻰ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺳــﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎى داده ﺑﻪ اﺳﺘﺮﯾﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺑﯿﺖ از ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪه و دوﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد (reuse) ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎراﻣﺪﺗﺮ از ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم reuse اﻣﮑﺎن اﺳــﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪﺑﺎره از ﻃﯿﻒ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد .ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺘﻦ ﻫﺎى MIMO در 6G اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ﻫﺎ وﯾﮋﮔﻰ ﭼﻨﺪ ﻣﺴــﯿﺮى را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ روش ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى اﯾﻦ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺴــﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿــﺪا ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ داده ﻫﺎى اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ و ﻫــﻢ در ﮐﯿﻔﯿﺖ داده درﯾﺎﻓﺘﻰ ( ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺮﻃﺮف ﺷــﺪن اﺧﺘﻼل ﻫﺎ) ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷــﮕﺮﻓﻰ دارد .در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎى ﺑﺎﻻ ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿــﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت در ﻣﮑﺎن ﻫــﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، اﺧﺘﻼف زﯾﺎدى   ﻫﻮا و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ، دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت در ﺷﯿﺸﻪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻃﯿﻒ ﻫﺎى ﺗﺮاﻫﺮﺗﺰى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ دور از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐــﻪ 6G ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى ﻣﮑﺎن ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت از ﻓﻨﺎورى ﻫﺎ و اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﻰ

در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ رﺳﺪ ﺗﺎ رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ نسل ششم اینترنت 6G  زﻣﺎن زﯾﺎدى ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه، اﻣﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷــﺪه اﻧﺪ .دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎ ﺳــﺎل 2030 ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ال ﺟﻰ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳــﺎل 2019 میلادی مرکز تحقیقات 6G  خود در کره جنوبی را ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﮐــﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﻪ 5G  دارﻧﺪ، زﯾﺮا ﺑﺎزار ﭘﺮﺳﻮدى اﺳﺖ و درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻋﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ اى ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ نسل ششم اینترنت 6G  ﺑﺮوﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﻼش ﺑﺮاى رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﻧﺴﻞ ﺷﺸﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.

دیدگاه شما

Please enter your comment!
Please enter your name here