۹ مهر, ۱۳۹۹
تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

تا 5G را میل کنید 6G آماده می‌شود!

0
ﺗﺎﺛﯿﺮات و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى نسل ششم اینترنت 6G ﺟﻬﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ورود ﺳﺮاﺳﺮى ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎى ﺑﻰ ﺳﯿﻢ ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ (5G)  است و همه...

آخرین مطالب

شبکه محلی LAN

شبکه محلی LAN چیست

تنظیم مودم روتر

نحوه تنظیم مودم روتر

تست فلوک چیست؟