آﯾﻨﺪه‌ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

آﯾﻨﺪه ای ﺑﺮای اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ، به وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎى ﻫﻤﺮاه، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﻫﻤﮕﺎﻧﻰ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از آن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز در آﻏﺎز راه ﻫﺴﺘﯿﻢ. در آﯾﻨﺪه‌اى ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺳﺮ و ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﻟﻮازم و دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎﯾﻤﺎن را بدون نیاز به تجهیزات شبکه روى ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺎورﯾﻢ، از راه دور اﺟﺴﺎم را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﻢ و حتی ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد در وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﻰ، ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ. در اﯾﻦ مقاله  ﻣﺜﺎل‌ﻫﺎﯾﻰ از ﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ‌ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ، آﯾﻨﺪه‌ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ.

فهرست:

راﻫﮑﺎرى ﺑﺮاى ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷــﯿﺎء در ﺣﺎل ﮔﺴــﺘﺮش اﺳﺖ و از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و اﻧﺒﺎرﻫﺎى ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزى ﺷــﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ‌ﺷﻮد. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑــﻪ ﺟﺮاﺣﺎن اﺟــﺎزه ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از روﺑﺎت‌ﻫﺎ اﻋﻤﺎل دﻗﯿﻘﻰ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨــﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﭘﯿﺎده ﺳــﺎزى اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﻫﻤﯿــﺖ دارد زﻣﺎن‌ﺑﻨﺪى اﺳــﺖ، زﯾــﺮا ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﯾﮏ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ در ﭼﻨﯿــﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﻰ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳــﺖ. ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸــﮕﺎه Pittsburgh راﻫﮑﺎرى ﺑﺮاى ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده‌اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺮاى ﺑﻰ‌ﺳﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد،  ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮﻗﺮارى اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻮﺳــﻮم ﺑﻪ EasyPass ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﺖ‌اﻓﺰار ﯾﺎ  ﻃﯿﻒ ﺑﻰ‌ﺳــﯿﻢ اﺿﺎﻓﻰ ﻧﺪارد و ﻗﺎدر اﺳــﺖ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.


برای مطالعه‌ی بیشتر: هانی‌ پات(HoneyPot) چیست؟


واﮐﻨﺶ ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر SNR ( نسبت ﺳــﯿﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ) ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﻰ‌ﺷﻮد، در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮔﺎم ﻋﻘﺐ‌ﺗﺮ اﺳﺖ. وﻗﺘﻰ ﺗﺮاﻓﯿﮏ روى ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل، ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻰ‌ﺷﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻌﻰ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ. ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق در زﻣﺎن ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن ﺗﺮاﻓﯿﮏ رخ ﻣﻰ‌دﻫﺪ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻰ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻰ‌اﻓﺘﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ  ﺑﺮاى ﺳــﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺎﻧﺒﻰ ( side channel ) اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎى اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷــﯿﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮده‌اﻧــﺪ.

آزﻣﻮن‌ﻫﺎى اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮد درﺻﺪى ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺒﺎدل داده در ﺷــﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷــﯿﺎ ﺑﺎ ﺑﺎر زﯾﺎد را ﻧﺸــﺎن داد، ﺑﻪ ﻃﻮرى ﮐﻪ  ﯾﮏ  ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻰ‌ﺳــﯿﻢ ﺑﺎﻧﺪ باریک (narrowband) ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ از 100 دﺳــﺘﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﺷــﺪ، ﺗﺒﺎدل داده 2.5 ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد. ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷــﯿﺎء در آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن‌‌‌‌‌ﻫﺎى ﻫﻮﺷــﻤﻨﺪ، ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻫﻮﺷﻤﺪ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎى ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن‌ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﻰ از ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎى ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸــﻰ ﻧﺸــﺎن داده ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻰ ﯾــﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن اﺛﺮ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺷــﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﺳــﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد .

آﯾﻨﺪه‌ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
آﯾﻨﺪه‌ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺑﺮﺧﻰ از اﯾﻦ ﺷــﺒﮑﻪ‌ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ روى ﭘﺮوژه ﮐﺎرى اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺪﻋﻰ ﺷــﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺲ‌ ﺑﻮك ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﭘــﺮوژه ﮐﺎرى ﺑﮕﺬارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، اﺳــﺘﻔﺎده از ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﮕﺬارد.

اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴــﯿﺎرى از ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺪﯾﺮان در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر زﻣﺎن‌ﻫﺎﯾﻰ را ﺻﺮف اﺳــﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺲ ﺑﻮك و ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ و ﯾﻮﺗﯿﻮب و ﺑﺴﯿﺎرى دﯾﮕﺮ از اﺑﺰارﻫﺎى ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻰ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪى ﻧﯿﺴــﺖ. حتی ﺑﺴﯿﺎرى از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﻰ از ﺳﺮوﯾﺲ‌ﻫﺎى آﻧﻼﯾﻨﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﯾﺖ‌ﻫﺎى ﺧﺮﯾﺪ، اﺷﺘﺮاك‌ﮔﺬارى ﻋﮑﺲ و حتی ﮔﻔﺖ‌وﮔﻮﻫﺎى اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ از ﮐﺎر اﺧﺮاج ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﻰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ‌ﻫﺎﯾﻰ در ﺳﺮ ﮐﺎر اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﻰ‌ﮔﺬارﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺮاى روﺣﯿﻪ ﺷﺨﺺ ﻫﻢ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ.


برای مطالعه‌ی بیشتر: معرفی 8 ایمیل سرویس محبوب براساس رتبه‌بندی سال 2020


ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺪﻋﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻰ ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎﯾﻰ ﻧﻈﯿــﺮ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ دارﻧﺪ در ﭘﺮوژه‌ﻫﺎى ﮐﺎرى ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ‌ﺗﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ‌ﻫﺎى ﺷﻐﻠﻰ و ﺣﺮﻓﻪ‌اى ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.

راﻫﮑﺎرى ﺑﺮاى ﻟﻤﺲ

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤــﺲ (Tactile Internet) ﮔﺎم دﯾﮕــﺮى در ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷــﯿﺎ اﺳــﺖ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻰ ﮐــﻪ ﺑﻪ اﻧﺴــﺎن اﺟﺎزه ﻣﻰ‌دﻫــﺪ از راه دور ﺑﺎ اﺷــﯿﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ ﯾﺎ ﻣﺠﺎزى ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻤﺲ اﺷﯿﺎ را از راه دور اﺣﺴــﺎس ﮐﻨﺪ. ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﺎﻣﻞ، ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓــﺰار راﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺴــﺎن و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺷــﺒﮑﻪ‌اى ﺑﺎ ﺗﻮان ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﻰ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨــﺪ ﻣﯿﻠﻰ‌ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﯿﺎز دارد و اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﻓﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ و ﺟﺴــﻤﻰ دارد ﮐــﻪ ﻣﻰ‌ﺧﻮاﻫــﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷــﺒﮑﻪ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ، ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﻰ ﺑﺮاى ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ زﻣﺎن در ﻣﺴــﺎﻓﺖ‌ﻫﺎى زﯾﺎد اﻫﻤﯿــﺖ زﯾــﺎدى دارد.

ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﺒﻮرن اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزﺧﻮرد ﻟﻤﺲ (haptic) روﺷــﻰ ﺗﻮﺳــﻌﻪ داده‌اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ. اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮاى ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭘﯿﺎده ﺳــﺎزى ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى راﺑﻂ اﻧﺴﺎن-ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻓﻮاﺻﻞ دور از ﻫــﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷــﺒﮑﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ. آن‌ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﻰ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎزى‌ﻫﺎى ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .

آﯾﻨﺪه‌ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
آﯾﻨﺪه‌ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

اﯾﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى ﻋﺼﺒﻰ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﻰ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده‌اى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻟﻤﺲ ﻣﻰ‌ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮔﺮوه روش ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺶ‌ﻫﺎى واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزى آزﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮى ﺳﻌﻰ ﻣﻰ‌ﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن‌ﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﻮپ ﻣﺠﺎزى را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ دﺳﺘﮑﺶ‌ﻫﺎ ﺑﺮاى ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻟﻤﺲ و ردﯾﺎﺑﻰ ﺣﺮﮐﺎت، ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﭼﺮﺧﺶ‌ﻫﺎى دﺳــﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺴــﮕﺮﻫﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ روى اﻧﮕﺸــﺘﺎن و ﻣﭻ ﻗﺮار ﻣﻰ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻧﻮع ﺗﻮپ، ﺑﺎزﺧﻮردى ﮐﻪ دﺳــﺘﮑﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ‌ﮐﻨــﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. در آزﻣﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﻮپ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤــﺲ ﺑﺎ دﻗﺖ 97 درﺻﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺪس زدن ﺟﻨﺲ ﺗﻮپ ﻣﺠﺎزى ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن معتقد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻰ‌ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻤﺎر ﻣﻮاد، ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪل‌ﻫﺎى ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﻬﺘﺮى ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.


برای مطالعه‌ی بیشتر: ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی (Wi-Fi 6) ﺑﺪاﻧﯿﺪ


جمع بندی

اول از همه خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت شما همراهان برقچی که تا به این لحظه با ما همراه بودید. در این مقاله با شما عزیزان به بررسی آﯾﻨﺪه‌ی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ پرداختیم.

در ادامه با راﻫﮑﺎرى ﺑﺮاى ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ آشنا شدیم، سپس ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان مورد بحث قرار دادیم. همینطور در انتها اینترنت قابل لمس را بررسی کردیم. امید است تمام سعی و تلاش ما برای افزایش آگاهی شما همراهان برقچی، مورد رضایت قرار گرفته باشد.

شما همچنین می‌توانید با مرکز مشاوره و راهنمایی تیم برقچی با شماره 35000020-021 در تماس باشید تا مشاورین ما در اسرع وقت پاسخگوی شما باشند.
امتیاز شما به این نوشته چقدر است؟
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
دیدن همه دیدگاه ها