ﺗﻔﺎوت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) ﺑﺎ روﺗﺮﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ

ﺗﻔﺎوت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) ﺑﺎ روﺗﺮﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ

در این مقاله قصد داریم به بررسی ﺗﻔﺎوت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) ﺑﺎ روﺗﺮﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ بپردازیم.برای این کار ابتدا باید با شبکه مش آشنا شویم. ﺷــﺒﮑﻪ ﻣﺶ واىﻓﺎى (Wifi Mesh Network) ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﻰ ﺑﺎﻻﯾﻰ دارد؛ زﯾﺮا ﻫﺮ ﺟﺎى ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻻزم واىﻓﺎى در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﻰ در اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮﺑﻰ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى آنﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ Netgear’s Orbi ،Eero’s Home WiFi ،Google Wifi و Amplifi’s HD system ﺳــﺎزﮔﺎرى دارﻧﺪ. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﮐﺎر دﺷﻮارى اﺳﺖ وﻟﻰ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﻣﺸﺘﺮى درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮد. در ﺳــﻮى دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﻮدم روﺗﺮﻫﺎى راﯾﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده‌اﻧﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻋﺖ و ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺶ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﭼﯿﺰى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ داراى اﺑﺰارﻫﺎى ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪاى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى ﻣﺶ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.


برای مطالعه‌ی بیشتر: چگونه از هک شدن مودم جلوگیری کنیم؟


فهرست:

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﺎﻧﮕﻰ و اﺳﺘﺮﯾﻢﻫﺎى ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺎﺗﯿﻔﺎى و ﻧﺖﻓﻠﯿﮑﺲ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮاﺳﺮى ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ واىﻓﺎى ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪى ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮐﺜﺮ روﺗﺮﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ اﻣﺮوزه وارد ﺑﺎزار ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺸــﮑﻞ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺸــﮑﻞ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻰآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷــﺪ ﯾﺎ دﯾﻮارﻫﺎى ﻗﻄﻮر، ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺎزهﻫﺎى ﺧﺎص ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷــﻮﻧﺪ. اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه (Extender) ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻰدﻫﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﺲ ﭘﻮﯾﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ extender ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد، اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﻤﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﻰ دارد.


برای مطالعه‌ی بیشتر: آینده ای برای اینترنت


ﺗﻔﺎوت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) ﺑﺎ روﺗﺮﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ
ﺗﻔﺎوت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) ﺑﺎ روﺗﺮﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ

ﺑﺮاى ﭘﻮﺷــﺶ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺪون اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫﺎى ﻣﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از اﺟﺰاى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷــﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﯾﮏ روﺗﺮ که جزو تجهیزات شبکه است، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮدم ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﯾﮏ ﺳﺮى از ﮔﺮهﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎژولﻫﺎ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﯾﮏ ﻧﺎم (SSID) و ﮔﺬرواژه اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻼف extender ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﻰ 2.4 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﯾﺎ 5 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﺑﺎ روﺗﺮ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫﺎى واىﻓﺎى ﺑﺮاى ارﺗﺒﺎط از ﻓﻨﺎورى ﺗﻮرى (mesh) اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ ﮐﻪ روﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪاى ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴــﺘﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺧﺎﻧﮕﻰ ﯾﺎ ادارى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷــﻰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺟﺎى ارﺗﺒﺎط ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎ روﺗﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮهﻫﺎى رﻟﻪ و ﺑﺎ ﺳــﯿﮕﻨﺎل ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى واىﻓﺎى از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﻰ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎى اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل ﺑﻪ روﺗﺮ ﯾﺎ ﺳــﺎﯾﺮ ﮔﺮهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ ﻣﺶ ﯾﺎ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮى از ﺑﺎﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺑﺪون ﻣﺠﻮز 2.4 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و 5 ﮔﯿﮕﺎﻫﺰﺗﺮ ﺑﺮاى ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى ﺷﺒﮑﻪﻫﺎى واىﻓﺎى ﺳﻨﺘﻰ ﮐﻤﻰ زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ داﻧﺶ اﺑﺘﺪاﯾﻰ اﯾــﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارد؛ ﺑﻪﻃﻮرى ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺎﻧﮕﻰ از اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﺳــﺎلﻫﺎى اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ ﺳــﺎده و ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﻤﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺮاى اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺎﻟﺖ «ﻧﺼﺐ آﺳــﺎن» در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى اﯾﺠﺎد ﺷــﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸــﺘﺮى ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮى ﺑﺮﺳــﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧــﺎل و ﺑﺎﻧﺪ رادﯾﻮﯾﻰ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ. ﻇﺎﻫﺮ ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫﺎى ﻣﺶ واىﻓﺎى ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻪ روﺗﺮﻫﺎ  و ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪهﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ ﻧﺪارد. آﻧﺘﻦ آنﻫﺎ داﺧﻠﻰ و ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ﻃﻮرى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﺗﻨﻬﺎ روى ﻣﯿﺰ، در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد و ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﻰ ﺗﺰﺋﯿﻨﻰ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ! اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ  شبکه LAN ﺑﺮاى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﯾﺎ ﮐﻨﺴﻮل ﺑﺎزى دارﻧﺪ و ﭘﻮرت USB ﺑﺮاى ﮐﻤﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﺟﺎﺳﺎزى ﻣﻰﺷﻮد.


بیشتر بخوانید:‌ روتر چیست؟ همه چیز درباره روتر!


 ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫﺎى واىﻓﺎى ﭼﻨﺪﺑﺎﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ در ﺑﺎﻧﺪ 2.4 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﻫﻢ در 5 ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و از اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻰﺳﯿﻢ 802.11 ac اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧــﻰ از آنﻫﺎ از MU-MIMO ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳــﺘﺮﯾﻢ ﻧﻮﺑﺘﻰ دادهﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮ، ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ. اﮐﺜﺮ ﺳﯿﺴــﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻠﻮتﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧــﺪ رادﯾﻮﯾﻰ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪى دﺳــﺘﮕﺎهﻫﺎ دارﻧــﺪ.

ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى Port Forwarding و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻰﺳﯿﻢ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه‌اى ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار آﺗﺶ، ﻧﺮخ اﻧﺘﻘﺎل، و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻧﺪ اﻧﻔﺮادى (individual) ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺗﺮﻫﺎى ﺳــﻨﺘﻰ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴــﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) واىﻓﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﮐﻨﻨــﺪ TP-Link Deco، Netgear Orbi، Amped Wireless Ally، Asus Lyra، Google Wifi، Gryphon Smart و Samsung SmartThings ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت آنﻫﺎ ﺑﯿﻦ 200 ﺗﺎ 350 دﻻر اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﺷــﺒﮑﻪ ﻣﺶ ﺑﺮاى واىﻓﺎى ﺑﺎﺷــﻨﺪ؟ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎر را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

آﯾﺎ اﺻﻼ ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد واىﻓﺎى ﻫﺴﺖ؟

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺪه‌آل ﯾﮏ ﺷــﺒﮑﻪ واىﻓﺎى ﭼﯿﺰى اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر آن ‌را ﻧﺼﺐ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ، دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻰﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﻰ ﻓﺮا رﺳــﺪ. اﮔﺮ ﯾﮏ روﺗﺮ واىﻓﺎى ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) ﺑﻪ ﻃﺮز درﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﺘﻰ ﺗﺎ ﺳــﺎلﻫﺎ ﻧﯿﺎزى ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺣﺲ ﻧﻤﻰﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪى رواج ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺰﺋﻰ رخ دﻫﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﯾﺴــﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺎدى رخ ﻧﻤﻰدﻫﺪ.


برای مطالعه‌ی بیشتر: ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ وایﻓﺎی (Wi-Fi 6) ﺑﺪاﻧﯿﺪ


اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم اﺳــﺘﻔﺎده از واىﻓﺎى ﮐﻨﺪى ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻰ دارﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻞ از ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻐﯿﯿﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣﻰﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد IEEE 802.11 ad ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮب و ﯾﮏ ﻗﺪم رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺷــﺪ. اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻧﻘﺎط ﮐﻮر در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از واىﻓﺎى وﺟﻮد دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺸــﮑﻞ راﯾﺞ اﺳــﺖ. واىﻓﺎى ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺗﺎقﻫﺎى ﻧﺰدﯾﮏ روﺗﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﻰ دارد اﻣﺎ ﺑﺎ دور ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻓﺖ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ (ﻣﺜﻞ دﯾﻮار اﺗﺎقﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺳــﺎزه آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻼك ﺷﺪن اﻣﻮاج واىﻓﺎى ﻣﻰﺷــﻮد) ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳــﺖ ﻣﻰدﻫﺪ. در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮاج (repeater) ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸــﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿــﺎزى ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻞ ﺷــﺒﮑﻪ ﻧﯿﺴــﺖ.

ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم Wi-Fi Extender ﻫﻢ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺳــﯿﮕﻨﺎل واىﻓﺎى را درﯾﺎﻓﺖ و آنرا ﻣﺠﺪداً ارﺳــﺎل ﻣﻰﮐﻨﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﻰ در ﺑﺎزه ﺑﺰرگﺗﺮى ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮد. ﻧﺼﺐ ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺒﮑﻪ و ﯾﮏ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق دارﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ اﻣﻮاج واىﻓﺎى را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻋﻤﻠﻰ ﻧﯿﺴﺖ.

extender ﯾﮏ ﻧﺎم (SSID) ﺟﺪﯾــﺪ دارد و در زﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮارى اﺗﺼﺎل ﺗﺼﻮر ﻣﻰﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳــﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه‌اﯾﺪ (ﯾﻌﻨﻰ ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻰ ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻮﺷﻰ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل دﯾﮕﺮى را انتخاب ﮐﻨﯿﺪ و از روﺗﺮ اﺻﻠﻰ ﺑﻪ extender ﺳــﻮﺋﯿﭻ ﮐﻨﯿﺪ). ﻗﯿﻤﺖ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) کامل در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﻰ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﻰ ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﻰ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه 50 درﺻﺪ ﭘﻬﻨﺎى ﺑﺎﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷــﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ. ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎى ﻓﯿﻠﻢﻫﺎى HD ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞﻫﺎى ﺣﺠﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ. اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎرى ﻧﺪارﻧﺪ و دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪان ﺑﺎز ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ extender روﺷﻰ ﺳﺎده ﺑﺮاى ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻞ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر اﺳﺖ و ﻣﻰﺗﻮان از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ Netgear اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎده و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎى ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) ﺑﺎ روﺗﺮﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ
ﺗﻔﺎوت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) ﺑﺎ روﺗﺮﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ

زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh)

اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳــﻰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳــﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮى اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻٌ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ اﺳــﺖ. ﺑﺮاى ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روﺗﺮ و ﯾﮏ ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎده ﮐﺎﻓﻰ اﺳــﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮاى اﺳــﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﺎزىﻫﺎى وﯾﺪﺋﻮﯾﻰ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ 802.11 ac ﯾﺎ ﺳــﺮﯾﻊﺗﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎً ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد. ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ روﺗﺮ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺑﺰار ﺧــﻮب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺶ (ﺗﮏ دﺳــﺘﮕﺎه) اﺳﺖ.

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) اﺻﻮﻻً ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺑﺰرگ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﺪه و ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﻓﺮادى اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روﺗﺮ در ﺧﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﻰﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ Google Wifi دو ﻣﺸــﮑﻞ اﺳﺎﺳــﻰ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ ﯾﻌﻨﻰ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﻧﺼﺐ دﺷﻮار ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدى ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪى

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى ﻣﺶ واىﻓﺎى ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺑﺰرگ و ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل در آن ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻰﺷــﻮد ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺷــﺒﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ واىﻓﺎى، ﺳﺎزﮔﺎرى دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آنﻫﺎ اﺳﺖ. ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﺗﺮﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ و ﺗﻮﺳــﻌﻪدﻫﻨﺪهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. راه‌اﻧﺪازى و نگهداری ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎى ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺶ (Mesh) رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎده ﺷﺪن اﺳﺖ و اﺑﺰارﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺮاى ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮ آنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.


برای مطالعه‌ی بیشتر: روتر وایرلس چیست؟


5/5 - (2 امتیاز)
اشتراک
اطلاع از
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
دیدن همه دیدگاه ها