مودم فیبرنوری
درخواست پیش فاکتور
0

فرصت های شغلی برقچی

برقچی همیشه مشوق ایده‌های خلاقانه و ارزش‌ آفرین بوده است. همه‌ی اعضای گروه برقچی، جزو به‌ترین‌های رشته‌ی خود هستند و افتخار ما این است که این گروه هر روز بزرگ‌تر می‌شود. شما هم می‌توانید یکی از اعضای این خانواده باشید و رویاهای خودتان را در کنار ما بسازید اگر به ساختن ایده‌ها و رویاهای جدید علاقه‌مندید گروه برقچی پذیرای شماست تا در کنار هم این رویاها را به واقعیت تبدیل کنیم.
مزایای کار در برقچی
توسعه حرفه ای نامحدود
فرصت های بی نظیر یادگیری
مسئولیت های چالشی
محیط کار شاد و پویا
فرصت دیده شدن
تعادل کار و زندگی
ارزش های ما در برقچی
 • به بهینه‌سازی تجربه‌ی مشتری توجه فوق‌العاده‌ای می‌کنیم
 • مبتنی بر داده‌ها فکر و اقدام می‌کنیم
 • ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز و ﻣﺮزﺷﮑﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
 • ﻣﺸﺘﺎﻗﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﮏ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ و ﺑﻪ‌ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﻴﺮﯾﻢ.
 • ﺑﺎ ﺁﻏﻮِش ﺑﺎز از ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﮐ‌ﯽﻨﻴﻢ.
 • ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺷﻤﺎره‌ی ﮏﯾ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ.
 • ﺑﺎﻫﻮش و ﺧﻼق ﻫﺴﺘﻴﻢ.
 • ﺑﻠﻨﺪﭘﺮواز و ﻣﺮزﺷﮑﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ
 • ﻣﺸﺘﺎﻗﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﮏ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ و ﺑﻪ‌ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﻴﺮﯾﻢ
 • ﺑﺎ ﺁﻏﻮِش ﺑﺎز از ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﮐ‌ﯽﻨﻴﻢ
 • ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺷﻤﺎره‌ی ﮏﯾ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ
 • ﺑﺎﻫﻮش و ﺧﻼق ﻫﺴﺘﻴﻢ
 • ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎور دارﯾﻢ
 • ﻣﯽ‌داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﺁن را ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ
 • ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد
 • ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ‌دﻧﺒﺎل ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ
 • ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻴﻢ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‌ﻫﺎ را ﺟﺬب ﻣﮐ‌ﯽﻨﻴﻢ
 • همواره مشتاقیم شبکه‌ی ارتباطی خود را گسترش دهیم و از آن بهره‌ بگیریم
فرصت های هکاری فعال
کارشناس فروش
طراح و گرافیست
اگر فک میکنید در تیم برقچی جای دارید حتما رزومتون رو برای ما ارسال کنید

PDF,DOCX,JPEG,XLSX حداکثر حجم 1 مگ