۳ مهر, ۱۳۹۹
راهنمای خرید کابل شبکه

راهنمای خرید کابل شبکه

0
راهنمای جامع برای خرید کابل شبکه یکی از مهم ترین اجزای یک شبکه کامپوتری، کابل شبکه می باشد. کابل شبکه برای ارسال و دریافت اطلاعات...
معرفی ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ

معرفی ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ

0
بررسی کامل ﺳﻮﺋﯿﭻ DES-F1006P-E دی ﻟﯿﻨﮏ ﺳــﻮﺋیچ شبکه ﯾﮑﻰ از اﺑﺰارﻫﺎى ﻣﻔﯿﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮاى اﺗﺼﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ، انواع دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴــﺘﻪ و ﭼﺎﭘﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ...
معرفی کابل شبکه CAT6 یا Category6

کابل شبکه CAT6 چیست؟

0
کابل شبکه CAT6 که معمولاً CAT6 نامیده می‌شود، یک کابل زوجی به‌هم تابیده استاندارد برای اترنت و سایر لایه‌های فیزیکی شبکه است که با...
راهنمای خرید سوئیچ شبکه

راهنمای خرید سوئیچ شبکه

0
9 نکته ضروری هنگام خرید سوئیچ شبکه در دنیای امروز به جرات می‌توان گفت اکثر کسب و کارها، خواه بزرگ یا کوچک، نیازمند تجهیزات شبکه...
راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب UPS ﺧﻮب ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﺮاﮐﺰ داده

راﻫﻨﻤﺎی خرید UPS مناسب ﺑﺮای دیتاسنترها

0
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺪاوم ﺑﺮق ﻣﺮﮐﺰ داده مراکز داده ﺑﺮاى آنﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﻰ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژى ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ...
اترنت 10 گیگابیت

اترنت 10 گیگابیت | راهنمای جامع

0
اترنت 10 گیگابیت (10GbE) چیست؟ اترنت 10 گیگابیت (10GE ،10GbE یا 10GigE) گروهی از فناوری‌های شبکه کردن کامپیوترها برای انتقال فریم‌های اترنت با سرعت 10...

آخرین مطالب

شبکه محلی LAN

شبکه محلی LAN چیست

تنظیم مودم روتر

نحوه تنظیم مودم روتر

تست فلوک چیست؟